Petycja w sprawie opublikowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wykazu wniosków o udzielenie informacji publicznej zawierającego pełną treść wniosków oraz pełną treść odpowiedzi na te wnioski.

Do
Wójta Gminy Goœcieradów

Podmiot wnoszący petycję:
radca prawny Konrad Cezary Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin
tel. 732991744
e-mail: konradlakomy@kancelarie.net
www.kancelarie.net/konradlakomy<http://www.kancelarie.net/konradlakomy>


PETYCJA
w interesie publicznym

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 5.09.2014 r., poz. 1195) wnoszę o opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej w Państwa Urzędzie wykazu wniosków o udzielenie informacji publicznej zawierającego pełną treœć wniosków oraz pełną treœść odpowiedzi na te wnioski. Wnoszę, aby wykaz ten obejmował okres co najmniej od początku 2014 roku oraz był na bieżąco aktualizowany z częstotliwoœcią nie mniejszą niż raz na miesiąc.

Uzasadnienie

Główną regułą dostępu do informacji publicznej jest dostęp anonimowy do informacji opublikowanej na stronie BIP. Informacja Publiczna, która nie jest publikowana na BIP, udostępniana jest na wniosek, jednak z zasady treœć odpowiedzi znana jest tylko jej autorowi i wnioskodawcy. Realizacja niniejszej petycji przyczyni się do zwiększenia transparentnoœci funkcjonowania Państwa urzędu oraz ułatwi dostęp do informacji publicznych niepublikowanych z obowiązku ustawowego na BIP. Ponadto ułatwi ona udzielanie odpowiedzi na wnioski pochodzące od kolejnych wnioskodawców o treœci tożsamej lub podobnej do wniosków złożonych wczeœniej przez innych wnioskodawców poprzez możliwoœć całkowitego lub częœciowego odniesienia się do informacji wczeœniej udzielonej a jednoczeœnie opublikowanej na BIP zgodnie z petitum niniejszej petycji.
Nie powinno budzić żadnych wštpliwoœci, że jak najszerszy i jak najłatwiejszy dostęp do informacji publicznej leży w interesie publicznym. Realizacja niniejszej petycji nie leży w sprzecznoœci z dobrą praktyką stosowaną w niektórych urzędach. Przykładowo Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wzorowo publikuje na stronie https://bip.lublin.eu/informacja-publiczna/wnioski-o-udostepnienie-informacji-publicznej/ zarówno treœć wszystkich wniosków o udzielenie informacji publicznej, jak i odpowiedzi na nie i na bieżąco je aktualizuje. Przykład Prezydenta Krzysztofa Żuka pokazuje, że można.…

Jednoczeœnie na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej, o której mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy moich danych osobowych.

Konrad Cezary Łakomy
Radca prawny
LB-1570
Tel. +48732991744

 

Odpowiedź Urzędu Gminy Gościeradów na petycję

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2019 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 241
11 lipca 2019 12:16 (Stanisław Kurz) - Zmiana treści zakładki.
11 lipca 2019 12:10 (Stanisław Kurz) - Zmiana treści zakładki.
21 czerwca 2019 12:45 (Stanisław Kurz) - Zmiana treści zakładki.