Gmina Gościeradów

Wykaz spraw

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Kod RWA:

7340

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wniosek

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu  stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Decyzja  właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy.

Opłaty:

Opłaty za zezwolenia naliczane są zgodnie z art. 111 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2015 r.  poz.  1286) i wnoszone na rachunek gminy - Numer konta:
B.S. Ziemi Kraśnickiej O/Gościeradów
02 8717 1064 2009 9000 0345 0003  - przed wydaniem zezwolenia.

Opłaty podstawowe za rok kalendarzowy wynoszą:

  1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
  2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5%  do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

  • Art. 18  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2015 r.  poz.  1286)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Formularze i załączniki:

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 10:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 554
11 maja 2016 13:17 Stanisław Kurz - Aktualizacja danych załącznika.
11 maja 2016 13:16 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 10:43 Stanisław Kurz - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl