Gmina Gościeradów

Wykaz spraw

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Kod RWA:

4453

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

  • WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
  • FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZYT UBIUEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
  • OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Goscieradów pok. nr 19.

Opłaty:

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Rozpatrzenie sprawy – w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna:

  • Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn.zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 232).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543).

Tryb odwoławczy:

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Gościeradów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Informacja tel. (15) 838 11 05 wew. 408 – mgr Magdalena Majcher

Formularze i załączniki:

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. edukacji i spraw społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 11:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 480
11 maja 2016 11:05 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 11:04 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 11:04 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl