Gmina Gościeradów

Wykaz spraw

Stypendia szkolne

Kod RWA:

4462

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół i ośrodków oraz słuchaczy kolegiów na rok szkolny 2015/2016
  • Zaświadczenia/oświadczenia o dochodach netto za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
  • Oświadczenie o osiąganiu lub nieosiąganiu dochodów z pracy dorywczej – netto
  • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/ośrodka/kolegium
  • Uzasadnienie do wniosków składanych po upływie terminu ustawowego (po 15 września b.r.)

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Goscieradów pok. nr 19.

Opłaty:

Brak.

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski należy złożyć w terminie do 15 września danego roku. Wnioski można składać także po terminie dołączając stosowne uzasadnienie.

Rozpatrzenie sprawy – w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn.zm.)
  • Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjlanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gościeradów stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Gościeradów nr XXXVII/226/06 z dn. 29 czerwca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Lub. nr 168, poz. 2678).

Tryb odwoławczy:

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Gościeradów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Informacja tel. (15) 838 11 05 wew. 408 – mgr Magdalena Majcher

Formularze i załączniki:

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. edukacji i spraw społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 634
11 maja 2016 11:37 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 11:37 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 11:35 Stanisław Kurz - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl