Gmina Gościeradów

Wykaz spraw

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Kod RWA:

604

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie ( w załączeniu ).

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat urzędu gminy pok. nr 19.

Opłaty:

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Urzędu Gminy w Gościeradowie dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie. Ich wartość określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku ( Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 ze zm. ).

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm. ).
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.353 ).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne informacje:

1. Informację nie wymagającą wyszukiwania, która może być przekazana ustnie, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

2. Nie udostępnia się informacji, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w  badaniach statystycznych statystyki publicznej oraz nie udostępnia się informacji dotyczących:

    - spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym        jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,

    - spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,

    - dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one      obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,

    - dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla     środowiska.

Formularze i załączniki:

Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 398
11 maja 2016 12:36 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 12:36 Stanisław Kurz - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl