Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Gościeradów
http://bip.goscieradow.pl

Wykaz spraw / alfabetycznie

Ddo góry

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Ndo góry

Numeracja porządkowa nieruchomości

Odo góry

Odpis aktu stanu cywilnego

Pdo góry

Podatek od środków transportowych
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Rdo góry

Rozgraniczenie działek

Sdo góry

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Stypendia dla uzdolnionych uczniów
Stypendia szkolne
Stypendia szkolne-przedłużenie na okres od stycznia do czerwca

Tdo góry

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do Rejestru Stanu

Udo góry

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzony został już akt urodzenia

Wdo góry

Wniosek o przyznanie dofinansowania na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gościeradów
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG
Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział działki

Zdo góry

Zasiłki szkolne
Zawarcie związku małżeńskiego – Ślub Cywilny
Zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego
Zaświadczenie o gospodarstwie rolnym
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległości
Zaświadczenie o stanie cywilnym
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Zaświadczenie stwierdzające że zgodnie z prawem Polskim można zawrzeć małżeństwo
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy
Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały
Zgłoszenie zgonu
Zmiana imienia lub nazwiska
Zwrot kosztów dowozu dzieci
Zwrot podatku akcyzowego
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego