Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Gościeradów
http://bip.goscieradow.pl

Wykaz spraw / wg kategorii

Wybierz kategorię

Akta stanu cywilnego Alkohol Dofinansowanie Działalność gospodarcza Edukacja Gospodarka nieruchomościami Gospodarka odpadami Ochrona przyrody, środowisko, rolnictwo Podatki i opłaty Sprawy obywatelskie

Akta stanu cywilnegodo góry

Odpis aktu stanu cywilnego
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do Rejestru Stanu
Uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzony został już akt urodzenia
Zawarcie związku małżeńskiego – Ślub Cywilny
Zaświadczenie o stanie cywilnym
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Zaświadczenie stwierdzające że zgodnie z prawem Polskim można zawrzeć małżeństwo
Zgłoszenie zgonu
Zmiana imienia lub nazwiska

Alkoholdo góry

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Dofinansowaniedo góry

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Zwrot kosztów dowozu dzieci

Działalność gospodarczado góry

Wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG

Edukacjado góry

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Stypendia dla uzdolnionych uczniów
Stypendia szkolne
Stypendia szkolne-przedłużenie na okres od stycznia do czerwca
Zasiłki szkolne
Zwrot kosztów dowozu dzieci

Gospodarka nieruchomościamido góry

Numeracja porządkowa nieruchomości
Rozgraniczenie działek
Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział działki
Zwrot podatku akcyzowego

Gospodarka odpadamido góry

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o przyznanie dofinansowania na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gościeradów
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Ochrona przyrody, środowisko, rolnictwodo góry

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Podatki i opłatydo góry

Podatek od środków transportowych
Zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego
Zaświadczenie o gospodarstwie rolnym
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległości

Sprawy obywatelskiedo góry

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy
Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego