Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Gościeradów
http://bip.goscieradow.pl

Wykaz spraw / wg wydzialów

Wybierz wydział

Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich Referat Budżetu i Finansów Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Stanowisko ds. edukacji i spraw społecznych Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego

Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskichdo góry

Odpis aktu stanu cywilnego
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do Rejestru Stanu
Uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzony został już akt urodzenia
Zawarcie związku małżeńskiego – Ślub Cywilny
Zaświadczenie o stanie cywilnym
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Zaświadczenie stwierdzające że zgodnie z prawem Polskim można zawrzeć małżeństwo
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy
Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały
Zgłoszenie zgonu
Zmiana imienia lub nazwiska
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Referat Budżetu i Finansówdo góry

Podatek od środków transportowych
Zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległości

Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadamido góry

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wniosek o przyznanie dofinansowania na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gościeradów

Stanowisko ds. edukacji i spraw społecznychdo góry

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Stypendia dla uzdolnionych uczniów
Stypendia szkolne
Stypendia szkolne-przedłużenie na okres od stycznia do czerwca
Zasiłki szkolne
Zwrot kosztów dowozu dzieci

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowejdo góry

Wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościamido góry

Numeracja porządkowa nieruchomości
Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział działki
Zwrot podatku akcyzowego

Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennegodo góry

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów