Gmina Gościeradów

Referaty

Referat Budżetu i Finansów

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy:

1) Stała analiza dochodów i wydatków w aspekcie zachowania równowagi budżetowej,

2) Prowadzenie księgowości organu finansowego w zakresie planowania i wykonywania budżetu Gminy oraz opracowywanie okresowych i rocznych, jednostkowych i zbiorczych sprawozdań i bilansów z wykonania budżetu Gminy,

3) Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,

4) Prowadzenie ewidencji majątku Gminy,

5) Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem należności z tytułów określonych w odrębnych przepisach podatków i opłat lokalnych,

6) Kontrola powszechności opodatkowania,

7) Kontrola prawidłowości pobierania i odprowadzania wpływów na rzecz budżetu Gminy w zakresie opłaty targowej,

8) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg oraz umarzaniem zaległości podatkowych,

9) Bieżąca kontrola terminów płatności zobowiązań podatkowych, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacja,

10) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

11) Prowadzenie ewidencji składników mienia Gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie,

12) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz Urzędem Skarbowym,

13) Uzgadnianie z organami administracji rządowej wysokości środków na przejmowane bądź przekazywane zadania zlecone,

14) Opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,

15) Prowadzenie księgowości i obsługi finansowej Urzędu,

16) Obsługa płacowa i rozrachunki publiczno-prawne,

17) Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

18) Wystawianie upomnień właścicielom nieruchomości zalegającym z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

19) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

20) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

21) Wykonywanie innych zadań z zakresu działania Gminy określonych przez Wójta.

Stanowiska:

Dorota Kilianek

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Sylwia Kuś

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Halina Polnicka

Stanowisko ds. podatkowych

Joanna Wójcik

Stanowisko ds. podatkowych

Małgorzata Kulig

Stanowisko ds. podatkowych

Telefon:

15 838 11 05 w. 411,407,418
15 838 11 32 w. 411,407,418

e-mail:

poczta@goscieradow.pl

Fax:

15 838 11 40

Wykonywane sprawy:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2016 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1461
31 stycznia 2018 15:55 (Stanisław Kurz) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. podatkowych.
31 stycznia 2018 15:50 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. podatkowych.
31 stycznia 2018 15:50 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. podatkowych.
Realizacja: IDcom.pl