Gmina Gościeradów

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej informacji niejawnych.

1. Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji p.poborowych i poboru do wojska oraz współdziałanie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym i Wojskową Komendą Uzupełnień.
2. Opracowanie analiz i sprawozdań z przebiegu rejestracji przedpoborowych i poboru.
3. Przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących uznawania żołnierza za jedynego żywiciela rodziny oraz przedterminowego zwolnienia z wojska ze względu na opiekuna.
4. Kompletowanie podań i opiniowanie w sprawach odroczeń zasadniczej służby wojskowej.
5. Prowadzenie i aktualizacja rejestru osób, które nie zgłosiły się do rejestracji i poboru.
6. Prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z materiałów wybuchowych.
7. Opracowanie na każdy rok planu zamierzeń w zakresie obrony cywilnej.
8. Opracowywanie planów obrony cywilnej, planu kryzysowego, planu militarnego i ich aktualizacja.
9. Opracowanie planu realizacji całości zamierzeń szkoleniowych oraz obowiązującej dokumentacji w tym zakresie.
10. Organizowanie szkoleń i świadczeń obrony cywilnej.
11. Organizowanie przygotowania i zapewnienia działania elementów wchodzących w skład systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.
12. Tworzenie i przygotowanie do działania terenowych formacji OC oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie.
13. Nadzorowanie nad tworzeniem i przygotowaniem zakładowych formacji OC.
14. Wykonywanie zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia przyjęcia i ewakuacji ludności.

15. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu OC w magazynie Urzędu Gminy oraz nadzorowanie sprzętu i prowadzeniem dokumentacji gospodarki sprzętem.
16. Planowanie, rozdzielanie i realizacja w ramach przyznanych limitów środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań OC.
17. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechnianie osiągnięć obrony cywilnej.
18. Opracowywanie planów i ich aktualizacja związanych z akcją kurierską oraz odtwarzaniem ewidencji wojskowej na wypadek zagrożenia i wojny.
19. Przygotowanie urządzeń specjalnych na czas W, ochronę gosp. rolno-hodowlanej, szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony i prowadzenie dokumentacji.
20. Prowadzenie pełnej sprawozdawczości wynikającej z zakresu stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o zgromadzeniach i zbiórkach.
22. Prowadzenie spraw w zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
23. Organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju.
24. Opiniowanie i analiza rozkładów jazdy przewozów pasażerskich na terenie gminy i opracowywanie strategii tych przewozów.
25. Realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych jako pełnomocnik ochrony, zapewnienie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
26. Opracowywanie i aktualizacja planu ochrony urzędu.
27. Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań jako pełnomocnik ochrony informacji niejawnych z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa, oraz na bieżąco informowanie kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu tej współpracy.
28. Kierowanie i organizacja pionu ochrony.
29. Kontrola i nadzór nad pracą kancelarii tajnej.
30. Przeprowadzanie postępowań sprawdzających i szkolenie pracowników jednostki w zakresie ochrony informacji niejawnych.
31. Prowadzenie archiwum zakładowego.
32. Prowadzenie ewidencji osób wykonujących prace użyteczne na rzecz Gminy Gościeradów na podstawie wyroków skazujących.

Stanowiska:

Jolanta Daniel

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej informacji niejawnych

1. Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji p.poborowych i poboru do wojska oraz współdziałanie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym i Wojskową Komendą Uzupełnień.
2. Opracowanie analiz i sprawozdań z przebiegu rejestracji przedpoborowych i poboru.
3. Przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących uznawania żołnierza za jedynego żywiciela rodziny oraz przedterminowego zwolnienia z wojska ze względu na opiekuna.
4. Kompletowanie podań i opiniowanie w sprawach odroczeń zasadniczej służby wojskowej.
5. Prowadzenie i aktualizacja rejestru osób, które nie zgłosiły się do rejestracji i poboru.
6. Prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z materiałów wybuchowych.
7. Opracowanie na każdy rok planu zamierzeń w zakresie obrony cywilnej.
8. Opracowywanie planów obrony cywilnej, planu kryzysowego, planu militarnego i ich aktualizacja.
9. Opracowanie planu realizacji całości zamierzeń szkoleniowych oraz obowiązującej dokumentacji w tym zakresie.
10. Organizowanie szkoleń i świadczeń obrony cywilnej.
11. Organizowanie przygotowania i zapewnienia działania elementów wchodzących w skład systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.
12. Tworzenie i przygotowanie do działania terenowych formacji OC oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie.
13. Nadzorowanie nad tworzeniem i przygotowaniem zakładowych formacji OC.
14. Wykonywanie zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia przyjęcia i ewakuacji ludności.
15. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu OC w magazynie Urzędu Gminy oraz nadzorowanie sprzętu i prowadzeniem dokumentacji gospodarki sprzętem.
16. Planowanie, rozdzielanie i realizacja w ramach przyznanych limitów środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań OC.
17. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechnianie osiągnięć obrony cywilnej.
18. Opracowywanie planów i ich aktualizacja związanych z akcją kurierską oraz odtwarzaniem ewidencji wojskowej na wypadek zagrożenia i wojny.
19. Przygotowanie urządzeń specjalnych na czas W, ochronę gosp. rolno-hodowlanej, szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony i prowadzenie dokumentacji.
20. Prowadzenie pełnej sprawozdawczości wynikającej z zakresu stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o zgromadzeniach i zbiórkach.
22. Prowadzenie spraw w zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
23. Organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju.
24. Opiniowanie i analiza rozkładów jazdy przewozów pasażerskich na terenie gminy i opracowywanie strategii tych przewozów.
25. Realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych jako pełnomocnik ochrony, zapewnienie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
26. Opracowywanie i aktualizacja planu ochrony urzędu.
27. Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań jako pełnomocnik ochrony informacji niejawnych z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa, oraz na bieżąco informowanie kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu tej współpracy.
28. Kierowanie i organizacja pionu ochrony.
29. Kontrola i nadzór nad pracą kancelarii tajnej.
30. Przeprowadzanie postępowań sprawdzających i szkolenie pracowników jednostki w zakresie ochrony informacji niejawnych.
31. Prowadzenie archiwum zakładowego.
32. Prowadzenie ewidencji osób wykonujących prace użyteczne na rzecz Gminy Gościeradów na podstawie wyroków skazujących.

Telefon:

015/838 11 05 w. 403

e-mail:

goscieradow@lubelskie.pl

fax:

015/838 11 40
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2016 08:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 820
16 maja 2016 10:22 (Stanisław Kurz) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej informacji niejawnych.
02 lutego 2016 08:52 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 08:52 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl