Gmina Gościeradów

Samodzielne stanowiska

Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Do zadań Stanowiska do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami należy:

1) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy,

2) Obsługa programu informatycznego – system odbioru odpadów komunalnych,

3) Prowadzenie bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

4) Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5) Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za wyjątkiem wystawiania tytułów wykonawczych),

6) Przygotowywanie i przedkładanie właściwym organom sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,

7) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z działania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

8) Kontrola realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych,

9) Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

10) Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z działaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

11) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem infrastruktury sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy,

12) Wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska należących do kompetencji Wójta wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych: ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

13) Zapewnienie warunków do utrzymania czystości i estetyki oraz prawidłowego stanu sanitarno – porządkowego na terenie Gminy Gościeradów, a także składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ścieków zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

14) Prowadzenie kontroli z zakresu ochrony środowiska w zakresie kompetencji Wójta,

15) Sporządzanie sprawozdań związanych z ochroną środowiska,

16) Sporządzanie informacji o opłatach za korzystanie ze środowiska,

17) Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,

18) Przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko,

19) Uzgadnianie wskazań lokalizacyjnych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi z właściwymi organami,

20) Prowadzenie spraw związanych z realizacją programów dotyczących ochrony środowiska,

21) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

22) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

23) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

24) Wykonywanie innych zadań z zakresu działania Gminy określonych przez Wójta.

Stanowiska:

Zbigniew Rogoźnicki

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Adres:

Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów

Telefon:

15 838 11 05 wew. 423

e-mail:

zbigniew.rogoznicki@goscieradow.pl

Wykonywane sprawy:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2016 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 686
16 maja 2016 10:24 Stanisław Kurz - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 08:55 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 08:55 Administrator - Aktualizacja danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl