Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Gościeradów, dnia: 03.12.2019 r. Znak: OŚGO. 6220.10.1.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udz

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Gościeradów

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2020 rok. Na podstawie art. 30 ust.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Gościeradów, dnia: 21.11.2019 r. Znak: OŚGO.6220.9.5.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Gościeradów, dnia: 06.11.2019 r. Znak: OŚGO.6233.3.2.2019 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Lista projektów, które otrzymały największą ilość głosów spośród projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego

Lista projektów, które otrzymały największą liczbę głosów spośród zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego dla Osiedla Zachód i Osiedla POM na rok 2020 i mieszczą się w kwocie przeznaczonej na budżet obywatelski danego Osiedla L.p.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, użyczenie

Gościeradów, dnia 23.10.2019 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, użyczenie.

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 17 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Na podst