Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Gościeradów, dnia: 08.10.2019 r. Znak: OŚGO. 6220.9.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Gościeradów, dnia: 24.09.2019 r. Znak: OŚGO. 6220.6.5.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździe

Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 3 września 2019r. w sprawie ustalenia terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów

Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 3 września 2019r. w sprawie ustalenia terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 u

OBWIESZCZENIE

Znak: OŚGO. 6220.7.5.2019 Gościeradów, dnia: 06.09.2019 r. O

DECYZJA

Kraśnik, dn. 20.08.2019 r. Gn.6824.12.2019.EJ DECYZJA Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku Działając na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) ogłaszam, że...