Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku

Gościeradów, dnia 22 stycznia 2018 r.

 

Wójt Gminy Gościeradów

 

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku, w zakresie:

 -  KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO, OŚWIATY I WYCHOWANIA

 - WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 I.                   Rodzaj  zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

 

- KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY, DZIEDZICTWO NARODOWE, OŚWIATA I WYCHOWANIE

 1. Podtrzymywanie i kultywowanie narodowych i lokalnych obrzędów i tradycji.
 2. Wspieranie imprez kulturalnych, edukacyjnych i oświatowo - wychowawczych o charakterze gminnym.
 3. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania poprzez organizację konkursów, wystaw lub koncertów artystycznych.
 4. Promowanie i wspieranie pracy twórczej wśród dzieci i młodzieży.
 5. Ochrona dóbr kultury i tradycji.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel – 30 000,00 zł

 

- WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

 

1. Organizacja zajęć, zawodów, imprez kulturalno-sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy.

2. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Gościeradów poprzez prowadzenie szkoleń w dyscyplinach sportowych wynikających z potrzeb różnych grup wiekowych mieszkańców, organizację i udział w rozgrywkach sportowych, zawodach i turniejach.

 

            Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel – 60.000 zł

 

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

 1. Dotacje mogą być przyznane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 z późn. zm.) wraz z załączonym  aktualnym odpisem z rejestru lub odpowiednio wyciągi z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

W przypadku, gdy wymieniony załącznik składany jest w formie kserokopii winien zawierać:

a) potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,

b) datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,

c) podpis co najmniej jednej uprawnionej osoby zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną funkcją).

W przypadku braku lub błędów w wymienionym załączniku oferent zostanie wezwany w celu ich uzupełnienia. Uzupełnienie braków musi nastąpić w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji w powyższej sprawie.

 1. Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) działające statutowo w dziedzinach objętych konkursem.
 2. Uprawnione podmioty mogą składać oferty maksymalnie na 2 realizowane zadania (każde powinno być złożone w odrębnej ofercie).
 3.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub niedofinansowanie żadnej z ofert. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.
 4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział  w konkursie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.
 5. Przyznanie dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie wymaga korekty harmonogramu realizacji zadania i kosztorysu projektu.
 6. Jeżeli oferent zamierza przeznaczyć na realizację zadania (oprócz wkładu finansowego) również wkład osobowy i rzeczowy, to wówczas jest zobowiązany wyliczyć i podać w ofercie wartość w złotych tych wkładów.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadania zgłoszone do konkursu ofert powinny być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2018 r.
 2. Dofinansowanie zadań rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym podmiotem.
 3. Kwota dotacji nie może przekraczać 90% kosztów projektu.
 4. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Gościeradów lub na rzecz  jej mieszkańców.
 5. Szczegółowe warunki realizacji zadania, oraz termin złożenia sprawozdania z jego realizacji zostaną określone w umowie o wykonanie zadania.
 6. Przy realizacji zadania organizacja pozarządowa musi zapewnić profesjonalną kadrę ze stosownymi uprawnieniami.
 7. Organizacja pozarządowa przy realizacji zadania zobowiązana jest do zapewnienia uczestnikom warunków bezpieczeństwa oraz warunków sanitarno - higienicznych określonych w odrębnych przepisach.
 8. Realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania i publiczności. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
 9. Środki uzyskane z dotacji na realizację zadania publicznego mogą być wykorzystane na:

a) zakup materiałów niezbędnych dla wykonania zadania (np. sprzęt  i materiały potrzebne do realizacji zadania, nagrody, puchary, medale),

b) świadczenie usług (np. transport,  wyżywienie, zakwaterowanie, wynajem obiektów),

c) koszty personelu realizującego zadanie (na podstawie umów zleceń, umów o dzieło),

d) utrzymanie obiektów do prowadzenia zajęć,

e) opłaty związane z udziałem zawodników w rozgrywkach,

f) inne koszty poniesione na realizację zadania, np. ubezpieczenie, media, delegacje itp.

      10. Środki uzyskane  z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:

a) zakup gruntów, lokali lub budynków oraz zadania inwestycyjne,

b) działalność polityczną,

c) pokrycie kosztów bieżącej działalności wnioskodawcy, przekraczającej potrzeby obsługi zadania, na  które została udzielona dotacja,

d) spłatę odsetek i kredytów.

 

IV. Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Gościeradów lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy)w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na konkurs – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2018” lub „Oferta na konkurs – kultura 2018”.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty

 1. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1)      Kryteria  formalne:

a) terminowość złożenia oferty,

b) uprawnienia podmiotu do złożenia oferty na podstawie art.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

c)  kompletność złożonej dokumentacji (oferta została sporządzona na obowiązującym formularzu, opatrzona datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, wszystkie pola formularza oferty są wypełnione),

d) czy jest dołączony aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji.

2) Kryteria merytoryczne:

a) zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym (skala punktowa: 0 -1 pkt),

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym także wysokość środków własnych, innych źródeł finansowania – partnerzy, sponsorzy i ich wkład w realizację przedsięwzięcia (skala punktowa: 0 - 2 pkt),

c) posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie gwarantujące profesjonalne wykonanie wnioskowanego zadania (skala punktowa: 0 - 2 pkt),

d) jakość usług, innowacyjność, trwałość i efektywność proponowanych działań (skala punktowa 0 - 2 pkt),

e) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji (skala punktowa: 0 - 1 pkt),

f) dla organizacji, które realizowały podobne zadanie w Gminie Gościeradów - prawidłowość i terminowość rozliczenia zadania w ubiegłych latach (skala punktowa: 0 - 2 pkt).

 1. Oceny zadania dokonuje się w oparciu o kartę oceny oferty.
 2. Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje oferty konkursowe  oraz przedkłada je do zatwierdzenia  Wójtowi Gminy.
 3. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Gościeradów.

 

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

VI. Termin dokonywania wyboru ofert

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony następnego dnia roboczego po upływie terminu zakończenia naboru ofert w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów, to jest 15 lutego 2018 r. o godz. 10-ej.

 

VII. Postanowienia końcowe.

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Gościeradów. Informacje takie powinny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do umieszczenia logo Gościeradowa w wydawanych przez siebie w ramach zadania materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.

3. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

b) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

4. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Gościeradów:  www.goscieradow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lublin.pl/goscieradow oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy.

VIII. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2017 na realizację zadań tego samego rodzaju co będące przedmiotem niniejszego konkursu  z uwzględnieniem wysokości  dotacji przekazanym organizacjom  pozarządowym.

Na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania przekazano organizacjom pozarządowym w roku 2017 kwotę w wysokości 20 000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przekazano organizacjom pozarządowym w roku 2017 kwotę w wysokości 60 000,00 zł.

 

 IX. Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 158381105 wew. 419 lub w Urzędzie Gminy pok. Nr 23.

Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Gościeradów:  www.goscieradow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lublin.pl/goscieradow oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy.

Data wytworzenia dokumentu: 22.01.2018 R
Dokument wytworzony przez: Pełnomocnik wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Gawrysiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2018 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 368
22 stycznia 2018 12:44 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [wzor_sprawozdania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2018 12:43 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [wzor_sprawozdania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2018 12:42 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [wzor_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl