Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 229/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2020

Zarządzenie Nr 229/2018

Wójta Gminy Gościeradów

z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2020

 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym   (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XLI/197/10 Rady Gminy Gościeradów  z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego zarządzam co następuje:

§  1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w sprawie projektu uchwały  Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2020  (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia) zwanego dalej projektem programu. Projekt programu będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gościeradów oraz na stronie internetowej gminy.

§  2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji i wprowadzenia ewentualnych zgłoszonych uwag.

§  3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 25 stycznia do dnia 7 lutego  2018 r.

§  4. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Gościeradów (pok. nr 19).

§  5. 1. Projekt Uchwały Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2020 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. Formularz do konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, udzielanie wyjaśnień
i przyjmowanie opinii jest Pani Ewa Gawrysiak.

§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                

 

Data wytworzenia dokumentu: 24.01.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Pełnomocnik wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Gawrysiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2018 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 405
24 stycznia 2018 13:23 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [formularz_do_konsultacji.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2018 13:22 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [projekt_gminnego_programu_przeciwdzialania_narkomanii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2018 13:17 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [skmbc224e_p18012411370.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl