Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

w Lublinie

20-144 Lublin,  ul. Bazylianówka 46

 

 

WOOŚ.442.1.2018.KK                                                                  Lublin, dnia 2 marca 2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

 

            Działając na podstawie art. 119 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że strona ukraińska przekazała wstępne informacje, dotyczące planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął decyzję o przystąpieniu strony polskiej do postępowania transgranicznego.

            W trybie art. 119 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wykłada do wglądu dokumenty w języku polskim dla ww. przedsięwzięcia wraz z prośbą o uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia, iż całość dokumentów w języku polskim i angielskim przekazana tut. organowi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie wraz z pismem z dnia 7 lutego 2018 r., znak: DOOŚ-tsoos.442.1.2018.JA/MT.1, została wyłożona do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, II piętro, pokój nr 32, w godzinach pracy Urzędu oraz udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie: http://lublin.rdos.gov.pl/.

Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20 – 144 Lublin; adres e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl, bądź składać osobiście w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, piętro I, pok. 17, w terminie 30 dni, tj. od dnia 5 marca 2018 r. do dnia  3 kwietnia 2018 r.

 

 
 

Z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Lublinie

dr Jerzy Krzyszycha

Zastępca Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Lublinie

/Podpis elektroniczny/

 

 

 

Otrzymują::

  1. Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Miast i Gmin województwa lubelskiego (z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty)
  2. Aa. – tablica, BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
  3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00 – 922 Warszawa

 

Po obwieszczeniu (30 dni), należy niezwłocznie odesłać na adres:                                                  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie       

ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin                                                                                                                        

Data wytworzenia dokumentu: 7.03.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Chmura
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2018 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 272
09 marca 2018 12:32 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [obwieszczenie_rdos.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 marca 2018 12:26 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl