Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

Decyzja Starosty Kraśnickiego w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości

Kraśnik, dn. 30.03.2018 r.

 

Gk.6824.7.2018.EJ

 

DECYZJA

 

            Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21.02.2018 r., znak: GG.6822.2.2018 w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w  gm. Gościeradów, obręb Aleksandrów oznaczonych numerem 1 o pow. 0,30 ha.

 

Starosta Kraśnicki orzeka:

że nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 1 o pow. 0,30 ha obręb geodezyjny 0001 Aleksandrów stanowią mienie gromadzkie.

 Uzasadnienie

W dniu 23.02.2018 r. do tutejszego urzędu złożony został wniosek  Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21.02.2018 r., znak: GG.6822.2.2018 w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1.

            Do wniosku dołączono:

- wypis z rejestru gruntów dotyczący przedmiotowej  działki, wydany przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kraśniku dnia 12.02.2018 r. w których jako zarządcę ujawniono Gminę Gościeradów, rodzaj użytków określono jako dr;

- wyrys z mapy ewidencyjnej z dnia 12.02.2018 r.;

- oświadczenia świadków: Jan Adamczyk zam. Aleksandrów 65, 23-275 Gościeradów, Ryszard Kołodziej zam. Aleksandrów 86, 23-275 Gościeradów, w których uprzedzeni o odpowiedzialności karnej oświadczyli, że działka objęta wnioskiem stanowiła mienie gromadzkie.

- zaświadczenie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego z którego wynika, że w rejestrze gruntów obrębu Aleksandrów  założonym w 1966 r., dla działki nr 1 ujawniono jako władającego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Zarząd Dróg Lokalnych w Kraśniku.

Rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy uzależnione jest od wyjaśnienia, czy grunty objęte wnioskiem w chwili wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) stanowiły mienie  gromadzkie stosownie do art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy. Zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie podlegają nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi. Definicji mienia gromadzkiego, którego dotyczy ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U.  z 1962 nr 64 poz. 303). W rozporządzeniu tym w § 1 znajduje się legalna definicja zarówno mienia gromadzkiego, jak i dawnych gromad. Zgodnie z nią przez użyte w tym rozporządzeniu określenie mienie gromadzkie - rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. nr 43, poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe, a przez dawne gromady - rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z 25 września 1954 r.  W celu właściwego zrozumienia tych definicji konieczne jest prześledzenie historii regulacji prawnych określających status gromad w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy z 25 września 1954 r. Pod rządem ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 35/33 poz. 294 ze zm.) gromady, nie będąc jednostkami samorządu terytorialnego, miały osobowość prawną oraz były podmiotami majątku i dobra gromadzkiego (art. 15 tej ustawy). Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej wprowadziła system jednolitej władzy państwowej, powołała rady narodowe jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej (art. 1) i zniosła związki samorządu terytorialnego (art. 32 ust. 1). Majątek dotychczasowych związków samorządu terytorialnego z mocy prawa stał się majątkiem państwa (art. 32 ust. 2). Skutki te dotyczyły jednak majątku gmin, a nie gromad. Dotychczasowe przepisy o gromadach i organach gromadzkich zachowały bowiem moc do czasu odrębnego uregulowania ustawowego (art. 44 ust. 1). Doniosłe skutki w omawianej kwestii wynikały z ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. W miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady jako jednostki podziału administracyjnego wsi (art. 1),  a gromadzkie rady narodowe stały się organami władzy państwowej w gromadach (art. 4). Mieszkańcom dotychczasowych gromad zagwarantowano nienaruszalność indywidualnie im przysługujących praw (art. 38), a ponadto udzielono delegacji do wydania przepisów wykonawczych regulujących m.in. tryb przekazania majątku gminnych rad narodowych i sprawy zarządu mieniem gromadzkim (art. 41). W wydanym na podstawie tej delegacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1957 r. w sprawie zbywania nieruchomości wchodzących w skład majątku i dobra dawnych gromad (Dz. U. Nr 49, poz. 237) majątek i dobro gromadzkie traktowano jak własność państwa.

            W zasobie geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym przez Starostę Kraśnickiego znajduje się Rejestr Gruntów założony w latach sześćdziesiątych, w którym dla przedmiotowej działki jako władającego ujawniono Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych. W aktualnym operacie ewidencji gruntów i budynków dla działki objętej wnioskiem z obrębu Aleksandrów widnieje zapis Skarb Państwa – władanie na zasadach posiadania samoistnego w zarządzie Gminy Gościeradów.

            Należy zauważyć, że ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1962 nr. 20 poz. 90 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu założenia rejestru  pomiarowo - klasyfikacyjnego wprowadziła podział dróg publicznych na kategorie: dróg państwowych (art. 3), dróg lokalnych (art. 40) oraz dróg zakładowych (art. 5).  Zgodnie z art. 7 ww. ustawy zaliczenie drogi do kategorii dróg lokalnych, oraz pozbawienia jej tego charakteru następuje w drodze uchwały powiatowej rady narodowej, podjętej we własnym zakresie lub na wniosek gromadzkiej rady narodowej, rady narodowej osiedla lub rady narodowej miasta nie stanowiącego powiatu miejskiego albo rady narodowej miasta stanowiącego powiat miejski lub rady narodowej miasta wyłączonego z województwa. Zaliczenie drogi do kategorii dróg zakładowych (art. 8 ust. 1) oraz pozbawienie jej tego charakteru następuje w drodze uchwały właściwej, ze względu na miejsce położenia drogi, gromadzkiej lub miejskiej rady narodowej albo rady narodowej osiedla. Z kolei na podstawie § 24 ust. 4 pkt 1 lit. c ZARZĄDZENIA MINISTRÓW ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ  z dnia 20 lutego 1969 r.  w sprawie ewidencji gruntów (M.P. z 1969 nr 11 poz. 98 z późn zm.) do gruntów pod drogami gruntowymi, które nie zostały zaliczone do dróg publicznych, lecz były w powszechnym korzystaniu należało wpisać Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Wójt Gminy Gościeradów we wniosku wyjaśnił, że ww. nieruchomość      w dacie 5 lipca 1963 r. była drogą gruntową, w powszechnym korzystaniu przez mieszkańców Aleksandrowa i miejscowości sąsiednich. Nie została też zaliczona do dróg publicznych na podstawie uchwał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Ponadto, zgodnie z oświadczeniami świadków przedmiotowa działka była drogą gruntową i służyła jako dojazdowa do pól, domów i stanowiła połączenie komunikacyjne w terenie.

            Należy zatem uznać, że w postępowaniu w niniejszej sprawie zapis Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych był dotknięty poważną wadą i w sposób oczywisty był niezgodny z ww. przepisami już w dacie jego dokonania, winien być usunięty w ramach aktualizacji ewidencji, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z wykrycia błędnych informacji. Aktualizacja operatu ewidencyjnego winna nastąpić poprzez wprowadzenie zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu wyeliminowania danych błędnych - sprostowania ujawnionych błędów z urzędu (§ 67 pkt.6 ww. zarządzenia).

            Po analizie zebranych dowodów należy stwierdzić, że organ dysponuje dostatecznym materiałem dowodowym, aby ustalić, że spełnione są przesłanki określone art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, działki gruntu objęte wnioskiem w dniu wejścia w życie ww. ustawy t.j. 5 lipca 1963 r. stanowiły mienie gromadzkie.

            Mając powyższe na uwadze należało orzec  jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Lubelskiego, ul. Spokojna  4, 20-914 Lublin, za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 Z up. Starosty

 Piotr Goleń

 Kierownik Referatu

 Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia dokumentu: 30.03.2018 r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Goleń
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2018 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 140
05 kwietnia 2018 14:44 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [decyzja_aleksandrow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 kwietnia 2018 14:43 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl