Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego

Gościeradów, dnia: 25.04.2018 r.

Znak: OŚGO. 6220.2.1. 2018

 

O b w i e s z c z e n i e

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

 zawiadamiam,

 

że na wniosek firmy: ERKADO Zbigniew Kozłowski, Gościeradów Folwark, Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na produkcyjną z rozbudową o część techniczno-socjalną i łączniki oraz budowa magazynu pyłów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI w Gościeradowie”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie funkcjonującego zakładu „ERKADO” Zbigniew Kozłowski na działkach nr 52/28, 52/47, 52/50 i 52/52 będących własnością Inwestora w miejscowości Gościeradów Folwark, obręb geodezyjny nr 004 – Gościeradów Folwark, gmina Gościeradów, powiat kraśnicki, województwo lubelskie.

            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału na każdym jego etapie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, pok. nr 1, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

            Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.).

            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

 

 

Otrzymują:

Urząd Gminy Gościeradów – BIP, tablica ogłoszeń.

Data wytworzenia dokumentu: 25.04.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2018 11:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 167
25 kwietnia 2018 11:49 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2018 11:36 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl