Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji

 Gościeradów, dnia: 21.06.2018 r.

 

 Znak: OŚGO. 6220.4.16.2017


OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

Wójt Gminy Gościeradów

 

informuje, że w dniu 20.06.2018 r. po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana decyzja znak: OŚGO.6220.4.15.2017 z dnia: 15.06.2018 r. o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Księżomierz Dzierzkowska, gmina Gościeradów”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych 1246 i 1249 położonych na terenie miejscowości Księżomierz Dzierzkowska, obręb geodezyjny nr 0006 – Księżomierz Dzierzkowska, gmina Gościeradów, powiat kraśnicki, woj. lubelskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów – Gościeradów Ukazowy 61, pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Gościeradów, Sołectwa Księżomierz Dzierzkowska oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów.

Data wytworzenia dokumentu: 21.06.2018r
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2018 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 190
21 czerwca 2018 12:48 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2018 12:46 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl