Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                                                                         Gościeradów, dnia: 02.07.2018 r.

Znak: OŚGO.6220.2.6.2018

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 2  pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405 ze zm.) 

z a w i a d a m i a m

strony postępowania, że w dniu 29.06.2018 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu  dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na produkcyjną z rozbudową o część techniczno-socjalną i łączniki oraz budowa magazynu pyłów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI w Gościeradowie”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie funkcjonującego Zakładu ERKADO na działkach o nr ewidencyjnych 52/28, 52/47, 52/50, 52/52  w miejscowości Gościeradów Folwark, obręb geodezyjny nr 0004 – Gościeradów Folwark, gmina Gościeradów, powiat kraśnicki, województwo lubelskie.

            W dniu 29.06.2018 r. zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek  ERKADO Zbigniew Kozłowski, Gościeradów Folwark, Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W terminie 7 dni od daty opublikowania obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją przedsięwzięcia, wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dotyczących sprawy w Urzędzie Gminy Gościeradów, pokój nr 1 w godz. 8.00 – 15.30.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gościeradów oraz Sołectwa Gościeradów Folwark.

Data wytworzenia dokumentu: 2.07.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2018 16:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 168
02 lipca 2018 16:21 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2018 16:16 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl