Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji

                                                         Gościeradów, dnia: 13.07.2018 r.

Znak: OŚGO. 6220.2.8.2018

 

OBWIESZCZENIE


    Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust.  3  ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko (tekst jednolity:  Dz. U. z  2017 r. poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)


Wójt Gminy Gościeradów


informuje, że w dniu 12.07.2018 r. została wydana decyzja dla ERKADO Zbigniew Kozłowski, Gościeradów Folwark, Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów znak: OŚGO.6220.2.7.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na produkcyjną z rozbudową o część techniczno-socjalną i łączniki oraz budowa magazynu pyłów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI w Gościeradowie”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych 52/28, 52/47, 52/50, 52/52 położonych na terenie funkcjonującego zakładu stolarskiego ERKADO w miejscowości Gościeradów Folwark, obręb geodezyjny nr 0004 – Gościeradów Folwark, gmina Gościeradów, powiat kraśnicki, woj. lubelskie.
    Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów – Gościeradów Ukazowy 61, pok. nr 1 od poniedziałku do piątku w  godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.
    Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń:  Urzędu Gminy Gościeradów, Sołectwa Gościeradów Folwark oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów.

Data wytworzenia dokumentu: 13 lipca 2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2018 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 229
13 lipca 2018 14:37 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lipca 2018 14:36 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl