Gmina Gościeradów

Aktualności zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Gościeradów, dnia: 18.09.2018 r.

Znak: OŚGO.6220.5.9.2018

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 1405 ze zm.)


Wójt Gminy Gościeradów


informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoi rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego (piasków) »Wólka Gościeradowska« w miejscowości Wólka Gościeradowska, gmina Gościeradów” na działce o nr ewidencyjnym 1/11 położonej w miejscowości Wólka Gościeradowska, obręb geodezyjny nr 0018 - Wólka Gościeradowska, gmina Gościeradów, powiat kraśnicki, województwo lubelskie.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Inwestora: Zakład Produkcji Ogrodniczej, Paweł Kwietniewski, ul. Klimczaka 5/77, 02-797 Warszawa reprezentowanego przez Pełnomocnika: „EKO-PROJEKT” Pracownia Ochrony Środowiska Piotr Ciesielczuk, ul. Chodźki 3/13, 20-093 Lublin.

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko wszczyna się w związku z wpływem do tutejszego organu w dniu: 13.09.2018 r. dokumentu pn.: „Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasków) »Wólka Gościeradowska« w miejscowości Wólka Gościeradowska, gmina Gościeradów”.

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a tiret trzecie (wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 27 lit. a: bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej n 100 m od nich) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.) dla  których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Gościeradów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie (właściwy do uzgodnienia warunków środowiskowych) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli (właściwy do wydania opinii o oddziaływaniu na środowisko gruntowo-wodne).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej i ustnej, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Gminy Gościeradów, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Złożone we wskazanym wyżej terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Gościeradów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gościeradów oraz Sołectwa Wólka Gościeradowska i Sołectwa Marynopole.

Data wytworzenia dokumentu: 18.09.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2018 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 169
18 września 2018 10:08 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [obwieszczeniezr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2018 10:04 Stanisław Kurz - Zmiana danych dokumentu. Zmiana rozmiaru czcionki (Dokument opublikowany)
18 września 2018 10:02 Stanisław Kurz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl