Aktualności

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Gościeradów

Zarządzenie Nr 66/2019          

Wójta Gminy Gościeradów

z dnia 29 listopada 2019 roku

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym   (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XLI/197/10 Rady Gminy Gościeradów  z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego zarządzam co następuje:

§  1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w sprawie projektu uchwały  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia (dalej: projekt programu). Projekt programu będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gościeradów oraz na stronie internetowej gminy.

§  2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji i wprowadzenie ewentualnych zgłoszonych uwag.

§  3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 2 grudnia do dnia 16 grudnia 2019 r.

§  4. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Gościeradów (pok. nr 19).

§  5. 1. Projekt Uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów               Alkoholowych na 2020 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. Formularz do konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, udzielanie wyjaśnień
i przyjmowanie opinii jest Ewa Gawrysiak – Pełnomocnik wójta ds. uzależnień i ochrony zdrowia.

§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29 listopada 2019 roku
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Gawrysiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2019 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Mazurek
Ilość wyświetleń: 82
29 listopada 2019 10:23 (Iwona Mazurek) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_do_zarzadzenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2019 10:22 (Iwona Mazurek) - Dodanie załącznika [formularz_do_konsultacji.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2019 10:22 (Iwona Mazurek) - Dodanie załącznika [projekt_gppirpa_na_2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)