Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gościeradów

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gościeradów za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gościeradów za rok 2016

 

1. Informacje ogólne

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 250 ze zm.) gminy zostały zobowiązane do sporządzenia corocznej analizy stanu  odpadami gospodarki komunalnymi. Analiza ta zgodnie z art. 9tb ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinna obejmować w szczególności:

 

 • możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
 • potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
 • koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
 • liczbę mieszkańców oraz liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
 • ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
 • ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W roku 2016 odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkiwali mieszkańcy realizowany był przez firmę EKOLAND Sp. z o. o. z Kraśnika. Właściciele nieruchomości, którzy segregowali odpady zobowiązani byli do uiszczenia opłaty w wysokości 5 zł od osoby miesięcznie. Opłata za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości, którzy nie segregowali odpadów była wyższa i wynosiła 10 zł od osoby za miesiąc. Odpady z nieruchomości niezamieszkałych odbierane były przez firmę EKOLAND na podstawie umów cywilno – prawnych.

 

2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Na terenie Gminy Gościeradów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady odbierane z terenu gminy transportowane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych jaką jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku.

 

W roku 2016 z terenu Gminy Gościeradów odebrano 510,660 Mg odpadów zmieszanych, które następnie przekazano do RIPOK, gdzie zostały poddane procesom odzysku (R12-wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11). Pozostałości z sortowania i przetwarzania odpadów zmieszanych i selektywnie odebranych przekazano na składowisko odpadów „Piaski Zarzecze II” w Kraśniku oraz na paliwa alternatywne.

 

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami

Ze względów sanitarnych i ekonomicznych Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wymaga zadaszenia (podczas opadów deszczu odpady wielkogabarytowe, popiół oraz odpady biodegradowalne namakają, przez co zwiększa się ich masa). Kolejną potrzebą inwestycyjną jest wykonanie ogrodzenia punktu z możliwością przejazdu samochodu oraz zamontowanie monitoringu celem uniemożliwienia samowolnego pozostawiania odpadów przez mieszkańców gminy. Aby utrzymać czystość, ład i porządek na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zwiększenia ilości należy zakupić różnego typu kontenery Kp7 w ilości minimum 4 szt., z przeznaczeniem na stłuczkę szklaną i szkło okienne, odpady selektywne, odpady niebezpieczne, większe gabarytowo odpady plastikowe, popioły paleniskowe i odpady biodegradowalne oraz zużyte opony samochodowe. Należy również pamiętać o nielegalnych składowiskach odpadów zlokalizowanych na terenie gminy ( tzw. „dzikich wysypiskach śmieci” ), których obowiązek likwidacji spoczywa na gminie

 

 1. 4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Koszty poniesione w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z przystanków, budynków gminnych oraz uroczystości gminnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wynosiły 340 058,53 zł (Tab.1).  Wymienione koszty nie obejmują kosztów administracyjnych.

 

Tabela 1. Koszty poniesione w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu Gminy Gościeradów w 2016 r.

Koszt odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości przez firmę EKOLAND

188 065,92 zł

Koszt odbioru odpadów z przystanków komunikacyjnych
i budynków gminnych

  22 768,99 zł

Koszt zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości, z przystanków, budynków gminnych oraz uroczystości gminnych

129 223,62 zł

Razem

340 058,53 zł

 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ponoszone przez mieszkańców gminy w roku 2016 przedstawiają się następująco:

- plan dochodów  wg złożonych deklaracji - 388 020,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - 323 122,08 zł

- zaległość na koniec 2016 r. -  32 313,86 zł    

- nadpłata na koniec 2016 r. – 2 367,00 zł

 

5. Liczba mieszkańców oraz liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Systemem gospodarowania odpadami na dzień 31 grudnia 2016 r. objęto 5470 mieszkańców (1780 złożonych deklaracji). Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Gościeradów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 7425 osób. Różnica między liczbą mieszkańców zadeklarowanych a zameldowanych na terenie gminy wynika z faktu, iż część osób zamieszkuje na terenach innych gmin lub poza granicami kraju.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali zbiórkę odpadów w sposób selektywny stanowią 99,7% wszystkich mieszkańców wymienionych w deklaracjach (5453 osób). 12 właścicieli nieruchomości nie zadeklarowało selektywnej zbiórki odpadów na łączną ilość 17 osób.

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 11osób co stanowi 0,62 % złożonych deklaracji. W stosunku do tych mieszkańców toczy się postępowanie administracyjne.

 

 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Gościeradów

Łączna ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Gościeradów w 2016 r. (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe oraz PSZOK) wynosiła 677,895 Mg (Tab. 2, 3, 4). Zebrane odpady poddane zostały procesom odzysku (R 12-wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11) w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku.

Tabela 2. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2016 r. z terenu Gminy Gościeradów.        

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Kod odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]

Opakowania ze szkła

15 01 07

4,180

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 06

0,040

Tworzywa sztuczne

20 01 39

1,380

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (odpady zbierane w systemie workowym)

20 01 99

119,600

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 02 03

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 01

510,660

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

18,760

 

            Z odpadów o kodzie 20 01 99 (inne niewymienione frakcje w sposób selektywny) wyodrębniono odpady takie jak: opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, szkła, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura oraz metale żelazne o łącznej masie 96,490 Mg (Tab. 3). Następnie odpady te przygotowano do ponownego użycia i poddano recyklingowi. Największy udział w strumieniu tych odpadów miały opakowania ze szkła – 50,6% oraz opakowania z tworzyw sztucznych – 20,3 %.

 

 

Tabela  3. Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebrane z terenu Gminy Gościeradów (odpady selektywne zbierane w systemie workowym) w 2016 r.

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Kod odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

8,310

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

19,610

Opakowania  z metali

15 01 04

8,420

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05

1,020

Opakowania ze szkła

15 01 07

48,860

Papier i tektura

19 12 01

7,870

Metale żelazne       

19 12 02

2,400

 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano łącznie 7,175 Mg odpadów takich jak zużyte opony, baterie i akumulatory, urządzenia zawierające freony, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym zawierające niebezpieczne składniki (Tab. 4). Zużyte opony samochodowe odebrane zostały przez firmę Trans Południe Sp. z o. o. 39 – 200 Dębica Podgrodzie 8b. Odpady takie jak zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory odebrało Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling Sp. z o. o. ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4a, 25 – 368 Kielce.

 

Tabela 4. Ilość i rodzaje odpadów odebranych z PSZOK w 2016 r.

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Kod odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]

Zużyte opony

16 01 03

3,400

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 21

0,055

Urządzenia zawierające freony

20 01 23

0,865

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 33

0,160

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 35

1,344

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36

1,351

 

6.1  Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2016 wynosił 18 %. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego odpadów budowlanych i rozbiórkowych jaki był wymagany w 2016 r. wynosił 42 %.

Osiągnięte przez Gminę Gościeradów poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia przedstawiają się następująco:

 • recykling i przygotowanie do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 22,83 %
 • recykling i przygotowanie do ponownego odpadów rozbiórkowych i budowlanych – 100 %

6.2 Poziom ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676), dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w roku 2016 wynosił 45 %.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania jaki osiągnęła Gmina Gościeradów w 2016 r. nie przekroczył dopuszczalnego poziomu i wynosił 16,92 %.

 

 

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Odpady zmieszane  miały największy udział w strumieniu odpadów wytworzonych na ternie gminy w 2016 r. Masa tych wynosiła 510,660 Mg co stanowi 75,3 % wszystkich odebranych odpadów.

Pozostałości z sortowania oraz mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów selektywnych i zmieszanych przeznaczono na składowisko odpadów „Piaski Zarzecze II” w Kraśniku oraz na paliwa alternatywne. Na składowisko przeznaczono 126,17 Mg odpadów o kodzie 19 12 12  oraz 171,40 Mg odpadów o kodzie 19 05 99. Na paliwa alternatywne przeznaczono 168,91 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 (Tab. 5).

Tabela 5. Ilość pozostałości z sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Gościeradów w 2016 r.

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie zebranych [Mg]

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu lub przetwarzaniu odpadów zmieszanych [Mg]

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych na paliwa alternatywne [Mg]

Masa odpadów o kodzie 19 05 99 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu odpadów [Mg]

6,060

120,110

168,910

171,400

 

8.  Podsumowanie

 • Systemem zagospodarowania odpadów na koniec roku 2016 obejmował 5470 mieszkańców, z czego 99,7 % zbierało odpady w sposób selektywny.
 • Wpływy z wpłat dokonywanych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystarczają na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Gmina w roku ubiegłym dołożyła do gospodarki odpadami ok.  17 tys. zł z budżetu gminy.
 • W roku 2016 łączna ilość odpadów odebranych z terenu gminy wynosiła  677,895 Mg, z czego 75,3 % stanowiły odpady zmieszane.
 • Pozostałości z sortowania i przetwarzania odpadów przekazano na składowisko odpadów oraz na paliwa alternatywne.
 • Gmina Gościeradów osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także wymagany poziom ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 • Potrzebą inwestycyjną związaną z gospodarką odpadami na terenie gminy jest przede wszystkim rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Sporządził dnia: 11.04.2017 r.

 

Zbigniew Rogoźnicki

(podinsp. ds. ochrony środowiska

i gospodarki odpadami)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.04.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2017 15:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 540
28 kwietnia 2017 15:52 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_na_terenie_gminy_goscie radow_za_rok_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2017 15:50 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)