Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert na nadostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów

Gościeradów, dnia 05.03.2019 r.

Znak sprawy: ZPO 271.II.5.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel. (15) 838-11-05, fax. (15) 838-11-40

 

Zaprasza do składania ofert na


dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm

na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów.

 

1. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm w ilości 3000 ton na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów.
 2. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 14.21.00.00-6, 14.21.22.00-2.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki dostaw określa wzór umowy stanowiący zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

2. Termin wykonania zamówienia.

      1.     Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2019 r.

 1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartych w umowie dotyczących terminu wykonania zamówienia. Zmiana może nastąpić pod warunkiem iż zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

3. Sposób przygotowania i złożenia oferty.

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo do jej podpisania. 
 3. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty przed jej złożeniem musza być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Brak podpisu spowoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować:

Nazwa i adres wykonawcy 

(dopuszcza się odcisk pieczęci)                                              

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

 

Oferta na dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa
na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów

 

Nie otwierać do dnia  13.03.2019 r. do godz. 13:15

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty (lub ich braku).
 2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy przesłać / składać do dnia 13 marca 2019 r. do godz. 1300, w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, sekretariat- pokój nr 19.
 2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłynął do Zamawiającego  do dnia  13.03.2019 r. do godz. 13.00. Decydujące znaczenie  dla oceny zachowania  powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 1.
 3.  Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone.
 4.  W przypadku złożenia oferty zawierającej błędy lub braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienie oferty w terminie 2 dni od wezwania.
 5.  W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub nie złożenia wyjaśnień w terminie
  o którym mowa w pkt. 4oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 
 6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie ofert wymaga zachowania formy pisemnej.
 7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 1315 w siedzibie    Zamawiającego.

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.

 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cena brutto za 1 tonę kruszywa -  100%.
 2. Cena podana w formularzu ofertowym zawiera koszty transportu i rozładunku.
 3. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana przez Zamawiającego oferta, która zawiera niższą cenę.

 

6. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

 1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o udzielenia wyjaśnień dot. niniejszego zapytania i załączników do niego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 2. Pytania lub prośby o wyjaśnienia muszą być sformułowane na piśmie i przesłane na adres Zamawiającego lub droga mailową na adres: ewa.maziarczyk@goscieradow.pl

7. Informacje o formalnościach:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Świadectwo Jakości lub atest dla oferowanego kruszywa kamiennego o jego przydatności do budownictwa drogowego.
 3. Zamawiający po podpisaniu umowy może żądać wglądu do dowodu rejestracyjnego pojazdu dostarczającego kruszywo lub dostarczenia kserokopii dowodów rejestracyjnych pojazdów (zespołów pojazdów), którymi jest dostarczane kruszywo.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.03.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2019 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 366
14 marca 2019 12:41 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_o_wyborze_kruszywo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 marca 2019 15:03 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofertkruszywo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2019 12:42 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [wzor_umowykruszywo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)