Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na „Utwardzenie trzech działek na terenie gminy Gościeradów”

ZPO.271.II.6.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w trybie zapytania ofertowego

w oparciu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel. (15) 838-11-05, fax. (15) 838-11-40

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest:

 

 

 

„Utwardzenie trzech działek na terenie gminy Gościeradów”

 

 

I. Określenie przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części:

a)     Część nr 1 – utwardzenie działki o nr ew. 235/1w m. Księżomierz Gościeradowska.

Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót stanowiący zał. nr 1a do niniejszego zapytania.

 

b)     Część nr 2 – utwardzenie działki o nr ew. 476/5 w m. Liśnik Duży

Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót stanowiący zał. nr 1b do niniejszego zapytania.

 

c)     Część nr 3 – utwardzenie działki nr ew. 171/1 w m. Liśnik Duży -Kolonia

Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót stanowiący zał. nr 1c do niniejszego zapytan

 

 1. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 45233200-1, 45233250-6
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na   jedną, dwie lub trzy części - Zamawiający nie określa ich maksymalnej liczby.
 3. Ocena ofert i wybór Wykonawcy zostanie dokonany osobno dla każdej części.

 

II. Termin wykonania przedmiotu umowy.

Wymagany termin wykonania każdej części - do  31.05.2019 roku.

 

III. Sposób sporządzenia oferty

 

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo do jej podpisania. 
 3. W ofercie należy podać cenę ryczałtową netto, kwotę podatku VAT i cenę ryczałtową brutto  za wykonanie każdej części zadania.
 4. Ceny jednostkowe podane w ofercie winny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 5. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto za daną część.
 6. Ocena ofert dokonana zostanie odrębnie dla każdej części.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd  Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, I piętro, pokój nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia: 22.03.2019 r. do godz. 1300.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Kopertę należy zaadresować:

 

Nazwa i adres wykonawcy

(dopuszcza się odcisk pieczęci)

Gmina Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

23-275 Gościeradów

Oferta

na utwardzenie działek na terenie gminy Gościeradów – część ……..…

 

Nie otwierać do dnia 22.03.2019 r. do godz. 1315

 3.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.03.2019 r. o godz. 1315w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Gościeradów, w pokoju nr 18.

4.  W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłynął do Zamawiającego  do dnia 22.03.2019  r. do godz. 13.00. Decydujące znaczenie  dla oceny zachowania  powyższego terminu  ma data i godzina wpływu  oferty na adres wskazany w pkt 1, a nie data jej wysłania. Oferty które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania oferty nie będą otwierane.

5.  W przypadku złożenia oferty zawierającej błędy lub braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienie oferty w terminie 2 dni od wezwania.

6.  W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub nie złożenia wyjaśnień w terminie o którym mowa w pkt. 5 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie ofert wymaga zachowania formy pisemnej.

V. Kryteria wyboru oferty.

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cena ofertowa brutto dla każdej części zamówienia - 100%.

2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę spełniającego wymagania określone w zaproszeniu.

3. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

VI. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

 1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o udzielenia wyjaśnień dot. niniejszego zapytania i załączników do niego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
 2. Pytania lub prośby o wyjaśnienia muszą być sformułowane na piśmie i przesłane na adres Zamawiającego lub droga mailową na adres: ewa.maziarczyk@goscieradow.pl 

  VII. Informacje o formalnościach.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 3a, 3b, 3c do niniejszego zapytania. Na każdą z częścizapytania zawarta zostanie odrębna umowa.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 5. Zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wobec zamówienia nie stosuje się ustawy PZP. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert i otrzymanie ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
 6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia     Zamawiającemu kosztorysu ofertowego.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.03.2019
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2019 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 666
08 kwietnia 2019 15:23 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_o_wyborze_utwardzenie_dzialek_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2019 15:22 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_o_wyborze_utwardzenie_3_dzialek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2019 14:57 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [innformacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)