Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów”

Gościeradów, dnia 03.06.2019 r.

 

Znak sprawy: ZPO 271.II.8.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel. (15) 838-11-05, fax. (15) 838-11-40

 

Zaprasza do składania ofert

 

na świadczenie usług Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji Projektu pn.

„Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów”

realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020. 

 

 

 1. I.        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi i zasadami wiedzy technicznej podczas realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów” obejmującego wykonanie niżej wymienionych inwestycji:

a)     Zadanie Nr 1 - Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego posterunku policji na Centrum Kultury w Gościeradowie z jego rozbudową polegającą na dobudowie, zmianie konstrukcji dachu oraz budowie infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tego budynku na działce nr 182 położonej w obr. geodezyjnym Gościeradów Folwark;

b)     Zadanie Nr 2 - Uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Gościeradowie, na części działek nr 71/1, 72, 73/2 w obr. geodezyjnym Gościeradów Folwark:

c)     Zadanie Nr 3 - Uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej, na części działki nr 1/10 w obr. Wólka Gościeradowska.

 1. Wykonawca pełnił będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. Wykonawca będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
 2. Główne obowiązki Wykonawcy to:

a)     zapoznanie się z posiadanymi przez Zamawiającego dokumentami dla inwestycji;

b)     sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wszystkich trzech zadań w ramach inwestycji,

c)     pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi.

 1. Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący zał. nr 2 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA                                                                  

 1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 30.11.2021 r.
 2. Planowany okres świadczenia usługi dla poszczególnych części (zgodnie z harmonogramem projektu):
 • dla Zadania Nr 1 - od lipca 2019 r.  do listopada 2021 r.
 • dla Zadania Nr 2 - od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r.
 • dla Zadania Nr 3 - od września 2019 r. do grudnia 2020 r.
 1. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia realizacji inwestycji obowiązki Inspektora będą trwały do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji. 

 

 1. III.    WARUNKI UDZIAŁU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią do realizacji zadania osoby które posiadają wymagane prawem odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o danej specjalności oraz należą do właściwej izby zawodowej.
 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, a także oryginał oświadczenia o podjęciu obowiązków pełnienia funkcji Inspektora nadzoru. Powyższe dokumenty należy złożyć dla wszystkich branż.

 

IV. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo do jej podpisania.  
 3. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty przed jej złożeniem musza być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Brak podpisu spowoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
 4. W ofercie należy podać cenę ryczałtową netto, kwotę podatku VAT i cenę ryczałtową brutto za wykonanie zadania.

 

V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJACYM

 1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o udzielenia wyjaśnień dot. niniejszego zapytania i załączników do niego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 2. Pytania lub prośby o wyjaśnienia muszą być sformułowane na piśmie i przesłane na adres Zamawiającego lub droga mailową na adres: ewa.maziarczyk@goscieradow.pl 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, I piętro, pokój nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia: 11.06.2019 r. do godz. 1400.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

 

Nazwa i adres wykonawcy

(dopuszcza się odcisk pieczęci)

Gmina Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

23-275 Gościeradów

 

 

Zapytanie ofertowe

na świadczenie usług Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów”

 

 

Nie otwierać do dnia 11.06.2019 r. do godz. 1415

 

 

 1. 3.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 1415w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Gościeradów, pokój nr 21.
 2. 4.  W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłynął do Zamawiającego do dnia  11.06.2019 r. do godz. 14.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 1.

5. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone.

 1. 6.  W przypadku złożenia oferty zawierającej błędy lub braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienie oferty w terminie 2 dni od wezwania.
 2. 7.  W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub nie złożenia wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 6 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cena ofertowa brutto - 100%.
 2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę spełniającego wymagania określone w zaproszeniu.
 3. Cena podana w ofercie ma obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto (z VAT). W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi cyfrowo i słownie za wiążącą Zamawiający uzna wartość podaną słownie.
 5. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia oferty dodatkowej.

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie ze wzorem —Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.06.2019
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2019 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 347
11 czerwca 2019 13:58 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_insp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 13:50 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [umowa_ins_rew.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 13:46 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [formularz_ofert_ins_rew.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)