Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na "Dostawę oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy Gościeradów"

Gościeradów, dnia 16.12.2019 r.

 

Znak sprawy: ZPO 271.II.12.2019

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel. (15) 838-11-05, fax. (15) 838-11-40

 

Zaprasza do składania ofert

 

na dostawę oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy Gościeradów

 

 

 1. I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego ON dla pojazdów mechanicznych w ilości ok. 20 tys. litrów Dostawa paliwa prowadzona będzie do siedziby Zamawiającego (do zbiornika na ON), adres Gościeradów Ukazowy 61, cyklicznie po uprzednim telefonicznym zamówieniu dostawy w ilościach jednorazowych 2000-2500 l.
  2. Wskazana ilość paliwa ma charakter wyłącznie orientacyjny i jej zmniejszenie nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
  3. Dostarczane paliwa muszę spełniać wymagania jakościowe wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz obowiązki stron określa wzór umowy stanowiący zał. nr 3 do niniejszego zapytania.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA                                                                  

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

 1. III.  WARUNKI UDZIAŁU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

 

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do dystrybucji paliw płynnych (ważna koncesja).
 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wykonawcy składają oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Ponadto w dniu podpisania umowy wybrany wykonawca będzie zobowiązany do załączenia do umowy kopii ważnej (przynajmniej przez okres trwania umowy) koncesji na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2019 poz. 755 ze zm.).

 Pozostałe informacje w załączonych dokumentach.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.12.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2019 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 97
30 grudnia 2019 12:32 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_o_wyborze_on.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2019 09:53 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [3umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2019 09:53 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [2oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)