Wnioski o udzielenie informacji publicznej

Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 20.11.2018 r. w sprawie rezolucji/uchwały/stanowiska w związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i skierowanie jej do odpowiednich instytucji państwowych

(* wiadomość dostarczona jako treść e-maila *)
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szanowni Państwo,

 

W konsekwencji wejścia w życie megaustawy telekomunikacyjnej z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz. U. Poz. 1815)*, rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (dalej PEM) w środowisku znalazło się w gestii ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem cyfryzacji, a tym samym Ministerstwo Środowiska zostało pozbawione prawa do wydania rozporządzenia w tym zakresie. Jest to bezpośrednią konsekwencją wydania przez Ministra Środowiska negatywnej opinii co do rzeczonej megaustawy, w której czytamy m.in.: „4.3. Należy podkreślić, że zasadniczym celem Ministra Środowiska jest ochrona ludności przed potencjalną nadmierną ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne. Na chwilę obecną trudno przewidzieć, jakie zmiany będą obserwowane przy wprowadzeniu nowych technologii, dlatego też punktem wyjścia do podjęcia działań zmierzających do zmiany wartości dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku powinny być rzetelne wyniki oceny ich oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z powyższym nie widzę podstaw do zmiany dopuszczalnych poziomów PEM w Polsce, a wszelkie propozycje modyfikacji obowiązującego prawodawstwa w ww. zakresie powinny być poprzedzone rzetelną i wnikliwą analizą oddziaływania nowych technologii".

 

Ogłoszony przez Ministra Zdrowia w dn. 15 listopada br. projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku podwyższa dopuszczalne wartości PEM z zakresu radiowego z obecnych 7 V/m do 61 V/m (dla składowej elektrycznej pola).

 

W sąsiedztwie działających stacji bazowych telefonii komórkowej (SBTK) obserwuje się w Polsce u mieszkańców szereg dolegliwości i chorób, w tym nowotworowych, przy wartościach pola elektrycznego już na poziomie ok. 1-2 V/m. Na mocy megaustawy telekomunikacyjnej lokalizacja SBTK ulegnie bezprecedensowemu zagęszczeniu, czego wymaga m.in. projektowana sieć telefonii komórkowej piątej generacji (5G). Planuje się stacje bazowe co 150-200 m, w niektórych warunkach nawet co 20 m. Megaustawa znosi przy tym zakaz stawiania SBTK na terenach chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody i uzdrowiska) oraz obowiązek ubiegania się przez operatorów o pozwolenie na budowę.

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.z 2018 r. póz. 1330 z późn. zm.) uprzejmie proszę o udostępnienie następujących informacji:

 

 

 

TAK

NIE

1.

Czy planują Państwo przyjęcie rezolucji/uchwały/stanowiska w związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i skierowanie jej do odpowiednich instytucji państwowych?

Link do projektu rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417#12641417

Termin zgłaszania uwag do dnia 29 listopada 2019 r., w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, a także na adres e-mail: dep-zp@mz.gov.pl w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.

 

 

 

2.

Czy zamierzają Państwo poinformować mieszkańców swojej gminy (podać do publicznej wiadomości), iż po wejściu w życie rozporządzenia moce działających na terenie gminy anten nadawczych (BTSów) mogą wzrosnąć wielokrotnie?

 

 

 

Jednocześnie, stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, określam następujący sposób i formę udostępnienia powyższej informacji: przesłanie na adres mailowy: stop5gpl@gmail.com

 

Z poważaniem

 

mgr Anna Mika, niezależny ekspert ds. PEM,      autorka broszury pt. „Elektrosmog – niewidzialny wróg"

Koalicja Polska Wolna od 5G

 

*Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001815&fbclid=IwAR2_Z6Ac8BTnhTHykvCT91xjSImvhhSSVeYbPICr5JRS7L4nZaYsHJBEciE

 

Załączniki:

1. Uwagi Ministerstwa Środowiska do megaustawy telekomunikacyjnej

2. Opinia Koalicji Polska Wolna od 5G dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2019 r
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2019 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 62
02 grudnia 2019 14:32 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [odpowiedz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2019 14:29 (Stanisław Kurz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2019 14:28 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)