Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Gościeradów
http://bip.goscieradow.pl

UCHWAŁA Nr XXXIII/216/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

UCHWAŁA  Nr XXXIII/216/18  

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077  ) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/213/17 z dnia 28 grudnia 2017r. "Dochody budżetu gminy na rok 2018 - załącznik nr 1" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/213/17 z dnia 28 grudnia 2017r. "Wydatki budżetu gminy na rok 2018 - załącznik nr 2" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/213/17 z dnia 28 grudnia 2017r. "Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 - załącznik nr 3" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/213/17 z dnia 28 grudnia 2017r. "Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na rok 2018 - załącznik nr 4" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/213/17 z dnia 28 grudnia 2017r. "Wydatki  inwestycyjne nie objęte wieloletnimi planami inwestycyjnymi" - załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXI/213/17 z dnia 28 grudnia 2017r. "WYDATKI NA  PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  POCHODZĄCYCH z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ" - załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 7.  Zmienia się § 3 uchwały budżetowej na rok 2018, który otrzymuje brzmienie:

określa się :

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3 200 000,00  zł. oraz rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 075 000,00 zł.,

2) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj przychodu i rozchodu zestawione zostały w zał. nr 3.

 

§ 8. Zmienia się § 4 uchwały budżetowej na rok 2018, który otrzymuje brzmienie:

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 100 000, 00 zł.

2) celowe w kwocie 809 442,35 zł. z przeznaczeniem na:

            a) realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 84 442,35 zł.

            b) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie z 425  000, 00 zł.   

            c) realizację zadań oświatowych w kwocie 300 000, 00 zł.

§ 9. Zmienia się    § 10 uchwały budżetowej na rok 2018, który otrzymuje brzmienie:

1.  Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 3 500 000, 00 zł.

§ 10. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2018 wynosi:

po stronie dochodów

dochody  ogółem - 36.728.133,99 zł.

w tym: dochody bieżące - 30.409.828,99 zł.

dochody majątkowe -6.318.305,00 zł.

po stronie wydatków

wydatki ogółem - 38.853.133,99  zł.

w tym: wydatki bieżące -28.277.083,80 zł.

 wydatki majątkowe - 10.576.050,19 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Gościeradów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

 

 

Załączniki:

UCHWAŁA Nr XXXIII/216/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. [5.16 MB]
Załącznik Nr 8 [233.02 KB]