Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Załączniki:

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/86/08 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gościeradów do Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej” [97.22 KB]
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/119/ 12 Rady Gminy Gościeradów z dnia 20 grudnia 2012 roku dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. [200.34 KB]
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości [90.21 KB]
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” [156.39 KB]
w sprawie desygnowania przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku. [93.05 KB]
w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zachód [125.33 KB]
w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla POM [124.54 KB]
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gościeradów Folwark [136.21 KB]
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy. [136.65 KB]
w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na rok 2015 [190.05 KB]
w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Gościeradów [93.87 KB]
sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 [889.74 KB]
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej [89.58 KB]
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gościeradów [25.24 KB]
w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [98.64 KB]
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 [23.08 KB]
Załącznik do uchwały [53.93 KB]
w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – pomniki przyrodY [93.04 KB]
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów w 2015 roku [190.6 KB]
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gościeradów [92.18 KB]
w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, [92.04 KB]
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso [98.7 KB]
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Gościeradów, [89.66 KB]
w sprawie wydzierżawienia części działki nr 745/12 położonej w Gościeradowie wraz z budynkiem użytkowym usytuowanym na tej działce w trybie bezprzetargowym [37.62 KB]
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Gościeradów [26.08 KB]
Uzasadnienie [24.94 KB]
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dzierzkowice [25.86 KB]
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu [24.99 KB]
w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 [512.27 KB]
Załącznik Nr 1,2,4 [2.32 MB]
w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – pomniki przyrody [40.78 KB]
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów [24.31 KB]
STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY GOŚCIERADÓW [65.75 KB]
w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Gościeradów w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [26.49 KB]
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej [167.7 KB]
Załącznik do uchwały Nr VII/50/15 [4.57 MB]
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 [653.7 KB]
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Wieloletniego Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 - Edycja 2015. [32.45 KB]
w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników [28.82 KB]
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie za 2014 rok. [30.45 KB]
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie za 2014 rok. [31.19 KB]
Zał. Nr 1 [47.52 KB]
Zał. Nr 2 [37.49 KB]
Zał. Nr 3 [29.93 KB]
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. [23.69 KB]
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2014 rok. [23.41 KB]
w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów [27.45 KB]
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 [240.83 KB]
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów [49.76 KB]
w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gościeradów [34.78 KB]
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne [24.47 KB]
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zas [41.14 KB]
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gościeradów [27.28 KB]
w sprawie wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Kraśniku na kadencję 2016 - 2019 [10.77 KB]
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej [86.84 KB]
Uchwała Nr X/60/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok [6.95 MB]
Uchwała Nr X/61/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Kraśnickim do realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 27161 w Gminie Gościeradów łączącej drogę krajową Nr 74 z drogą wojewódzką Nr 855 [261.65 KB]
Uchwała Nr XI/62/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" [1.46 MB]
Uchwała Nr XI/63/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r. [236.33 KB]
Uchwała Nr XI/64/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów [534.29 KB]
Uchwała Nr XI/65/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gościeradów [1.14 MB]
Uchwała Nr XI/66/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Gościeradów [323 KB]
Uchwała Nr XI/67/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego [11.26 MB]
Uchwała Nr XI/68/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gościeradów na lata 2016-2020 [3.51 MB]
Uchwała Nr XI/69/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gościeradów na lata 2016-2020 [1.83 MB]
Uchwała Nr XI/70/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia do wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gościeradów" [17.88 MB]
Uchwała Nr XI/71/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lasów położonych na terenie Gminy Gościeradów, stanowiących własność Skarbu Państwa [345.67 KB]
Uchwała Nr XI/72/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania [3.01 MB]
Uchwała Nr XII/73/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok [269.62 KB]
Uchwała Nr XII/74/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 [174.55 KB]
Uchwała Nr XII/75/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2016-2020 [2.35 MB]
Uchwała Nr XII/76/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania [159.47 KB]
Uchwała Nr XII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 [4.67 MB]
Uchwała Nr XII/78/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2020 [1.52 MB]
Uchwała Nr XII/79/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunkiów i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie [151.03 KB]
Uchwała Nr XII/80/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gościeradów na lata 2016-2020 [250.65 KB]
Uchwała Nr XII/81/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Księżomierzy Gościeradowskiej w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż trzy lata [84.58 KB]
Uchwała Nr XII/82/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 [217.59 KB]
Uchwała Nr XII/83/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Salominie [47 KB]
Uchwała Nr XII/84/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wystąpienia Gminy Gościeradów ze Stowarzyszenia Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "DOM EUROPY" [74.52 KB]
Uchwała Nr XII/85/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia intencji dotyczącej finansowania inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711L Gościeradów - Kosin w gm. Gościeradów" z budżetu gminy Gościeradów [23.85 KB]
Uchwała Nr XII/86/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania [595.87 KB]
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2016 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 830
15 lutego 2016 15:11 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [xii_86_15.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2016 15:07 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [xii_85_15.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2016 15:00 Stanisław Kurz - Dodanie załącznika [xii_84_15.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl