Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XIX/114/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościeradów

UCHWAŁA Nr XIX/114/16

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 30 czerwca 2016 roku

 

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościeradów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Gościeradów uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościeradów o następującej treści:

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościeradów.

 

ROZDZIAŁ II

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

 

§ 2.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1)        selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:

a)      papier, tektura,

b)      metale,

c)      tworzywa sztuczne,

d)     szkło,

e)      opakowania wielomateriałowe,

f)       odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji,  w  tym  odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g)      odpady z pielęgnacji terenów zielonych,

h)      popioły,

i)        zużyte baterie i akumulatory,

j)        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k)      meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l)        odpady budowlane i rozbiórkowe,

m)    zużyte opony,

n)      przeterminowane leki i chemikalia;

2)        przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gościeradów, który posiada podpisaną umowę z Gminą lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczanie odpadów zebranych selektywnie w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zawiera uchwała Rady Gminy Gościeradów w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

3)        zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:

1)        w zabudowie jednorodzinnej:

a)      odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku lub worku foliowym,

b)      odpady komunalne zmieszane – w osobnym pojemniku;

2)        w zabudowie wielorodzinnej:

a)      odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku,

b)      odpady komunalne zmieszane – w osobnym pojemniku;

3)        na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a)      odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku,

b)      odpady komunalne zmieszane – w osobnym pojemniku.

§ 4. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia opadłych liści i innych zanieczyszczeń. Błoto, śnieg i lód należy uprzątnąć z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1)        niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

2)        dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

3)        mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2.Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą powodować zagrożenie dla środowiska.ROZDZIAŁ III

RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

 

§ 6.1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1)        worki foliowe o pojemności od 60 l,

2)        kosze uliczne o pojemności od 10 l,

3)        pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 3600 l,

4)        kontenery o pojemności od 5 do 7 m3,

5)        przydomowe kompostowniki.

 1. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach:

1)      żółtym, przezroczystym - z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”),

2)      w każdym kolorze z wyjątkiem żółtego - z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

 1. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm oraz muszą być dostosowane do samochodów odbierających odpady.
 2. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z pojemnika.
 3. Do selektywnie zbieranych odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) mogą być używane odpowiednio oznaczone worki.
 4. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach.

 

§ 7.1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych gdy odpady zbierane są w sposób selektywny, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)      jedna osoba – o pojemności 60 l,

2)      2 - 4 osoby – o pojemności 120 l,

3)      5 -  8 osób – o pojemności 240 l,

4)      nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 15 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l,

5)      dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność  pojemników  zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w pkt 1-3.

 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a-e, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:

1)      nie więcej niż dwie osoby – o pojemności 120 l,

2)      dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników lub worków wymienionych w pkt. 1.

 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)      nie więcej niż jedna osoba – o pojemności 60 l,

2)      2 osoby – o pojemności 120 l,

3)      3 - 4 osoby – o pojemności 240 l,

4)      dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w pkt 1-3.

 

§ 8.1.Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych gdy odpady zbierane są w sposób selektywny, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)      do 7 osób – o pojemności 240 l,

2)      nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 14 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l,

3)      nie mniej niż 15 osób i nie więcej niż 25 osób – cztery pojemniki o pojemności 240 l,

4)      nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 37 osób – sześć pojemników o pojemności 240 l,

5)      nie mniej niż 38 osób i nie więcej niż 50 osób – jeden pojemnik o pojemności 1100 l i trzy pojemniki o pojemności 240 l,

6)      nie mniej niż 51 osób i nie więcej niż 66 osób – dwa pojemniki o pojemności 1100 l,

7)      dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność  pojemników  zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w pkt. 1- 6.

 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)        do 7 osób – o pojemności 240 l,

2)        nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 14 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l,

3)        nie mniej niż 15 osób i nie więcej niż 25 osób – cztery pojemniki o pojemności   240 l,

4)        nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 37 osób – sześć pojemników o pojemności 240 l,

5)        nie mniej niż 38 osób i nie więcej niż 50 osób – jeden pojemnik o pojemności 1100 l i trzy pojemniki o pojemności 240 l,

6)        nie mniej niż 51 osób i nie więcej niż 66 osób – dwa pojemniki o pojemności 1100 l.

7)        dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność  pojemników  zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w pkt. 1- 6.

 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)      do 7 osób – 2 pojemniki o pojemności 240 l,

2)      nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 14 osób – 4 pojemniki o pojemności 240 l,

3)      nie mniej niż 15 osób i nie więcej niż 25 osób – 2 pojemniki o pojemności 1100 l,

4)      nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 37 osób – 3 pojemniki o pojemności 1100 l,

5)      nie mniej niż 38 osób i nie więcej niż 50 osób – 4 pojemniki o pojemności 1100 l,

6)      nie mniej niż 51 osób i nie więcej niż 66 osób – 5 pojemników o pojemności
1100 l,

7)      dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność  pojemników zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w pkt. 1-7.

 

 

 

§ 9. Określa się minimalną pojemność oraz warunki rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1)      dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli – pojemniki 240 l lub 1100 l,

2)      dla lokali handlowych – pojemniki 120 l lub 240 l, dopuszcza się pojemniki 1100 l,

3)      dla punktów handlowych poza lokalem – pojemniki o pojemności
120 l lub 240 l,

4)      dla lokali gastronomicznych – pojemniki o pojemności 120 l lub 240 l, dopuszcza się pojemniki 1100 l,

5)      dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemniki 120 l lub 240 l, dopuszcza się pojemniki 1100 l,

6)      dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – pojemniki 120 l lub 240 l, dopuszcza się pojemniki 1100 l,

7)      pomieszczenia biurowe, w tym instytucje i urzędy – pojemniki 120 l lub 240 l, dopuszcza się pojemniki 1100 l,

8)      cmentarze –pojemniki 240 l lub 1100 l albo kontenery o pojemności od 5 do 7 m3.

 

 

§ 10. Dopuszcza się inne niż wymienione w § 7, 8 i 9 ilości i wielkości pojemników i worków, jednakże tylko ponad minimalne normy ustalone w regulaminie.

 

§ 11. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1)        w terenie niezabudowanym – 20 l,

2)        w terenie zabudowanym – od 30 l,

 

§ 12.1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1)        pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2,

2)        w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę  przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady,

3)        worki lub pojemniki należy ustawiać tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego, nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników ciągów komunikacyjnych, oraz tak aby uniemożliwiać rozrywanie worków przez zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr,

4)        pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości,
w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,

5)        pojemniki i worki na odpady opakowaniowe (tzw. „suche”) oraz pozostałe odpady zbierane selektywnie należy umieszczać w takich miejscach, aby uniemożliwić przedostawanie się do nich wód opadowych lub podsiąkowych do momentu ich odbioru,

6)        pojemniki o pojemności powyżej 1100l powinny być ustawione tak, aby umożliwić dojazd do nich samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych.

 1. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

 

§ 13.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym.

2.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

3.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.

 

 

ROZDZIAŁ IV

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

 

§ 14.1.Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zależności od rodzaju odpadów wynosi:

1)     Zabudowa jednorodzinna:

 1. odpady surowcowe (tzw. „suche”) – 1 raz na miesiąc,
 2. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na miesiąc,

przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się worków lub pojemników.

2)      Zabudowa wielorodzinna:

a)      w okresie od 1 kwietnia do 30 września odpady surowcowe (tzw. „suche”) – 2 razy na miesiąc lub po zawiadomieniu telefonicznym,

b)      w okresie od 1 października do 31 marca odpady surowcowe (tzw. „suche”)
– 1 raz na miesiąc lub po zawiadomieniu telefonicznym,

c)      w okresie od 1 kwietnia do 30 września niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 2 razy na miesiąc lub po zawiadomieniu telefonicznym,

d)     w okresie od 1 października do 31 marca niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1 raz na miesiąc lub po zawiadomieniu telefonicznym,

przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników.

3)     Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a)      odpady surowcowe (tzw. „suche”) – 1 raz na miesiąc lub po zawiadomieniu telefonicznym,

b)      niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na miesiąc lub po zawiadomieniu telefonicznym,

przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się worków lub pojemników.

 1. Odbieranie mebli, odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się może w systemie akcyjnym zgodnie z podanym harmonogramem.
 2. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
 3. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 – 22.00 w dni robocze.
 4. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zlokalizowanych w obiektach handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych, do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przedsiębiorcom prowadzącym okresowe akcje zbierania tych odpadów.
 5. Odpady baterii i akumulatorów należy przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dostarczyć do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych oraz do innych wyznaczonych punktów.
 6. Odpady przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych należy dostarczyć do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 7. Odpady środków chemicznych, farb i lakierów, zużytych opon, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich należy dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 8. Odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe winny być przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 9. Odpady wielkogabarytowe pochodzące z budów, remontów i rozbiórek, na które potrzeba uzyskać pozwolenie na budowę oraz które należy zgłosić do właściwego organu, winny być odbierane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych po zawarciu oddzielnej umowy na świadczenie dodatkowych usług.
 10. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód i odbywać się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 11. Zbiornik bezodpływowy powinien być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

 

ROZDZIAŁ V

INNE WYMAGANIA, W TYM WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

§ 15. Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę podlegają unieszkodliwieniu w następujący sposób:

1)   odpady zmieszane i odpady zielone – przedsiębiorca przekazuje obowiązkowo do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanej w planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego, a w przypadku jej braku – do instalacji zastępczej,

2)   odpady surowcowe (tzw. suche) – przedsiębiorca przekazuje do Zakładu Zagospodarowania Odpadów, miejscowość Lasy, ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik,

3)   nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych przedsiębiorca obowiązkowo przekazuje do stacji zlewnej.

 

ROZDZIAŁ VI

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU

 

§ 16.1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami,  w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2.Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

3.Właściciel psa zobowiązany jest do:

1)        dopilnowania aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także  w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na terenach zielonych o ile nie ma takiego zakazu,

2)        w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki oraz w środkach komunikacji zbiorowej, pies powinien posiadać kaganiec,

3)        zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa.

4.Zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę.

 

 

ROZDZIAŁ VII

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB
W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

 

§ 17.1.Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, a także:

1)        przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku, na zasadach określonych w § 18,

2)        usuwania na bieżąco odchodów zwierząt na tereny do tego przeznaczone zgodnie
z odrębnymi przepisami,

3)        gromadzenia odchodów zwierzęcych w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.

2.Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 mb od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

3.Na terenach ogródków działkowych nie powinno się prowadzić hodowli stwarzającej uciążliwość dla innych użytkowników ogródków działkowych.

4.Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej muszą być usuwane przez właściciela zwierzęcia.

5.Zabrania się:

1)        utrzymywania zwierząt gospodarskich jak: bydło, konie, trzoda chlewna, kozy, owce na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

2)        wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli,

3)        utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe.

6.Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt, w szczególności drobiu, po spełnieniu następujących warunków:

1)        posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spełniających odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich,

2)        teren hodowli powinien być ogrodzony i otoczony strefą ochronną,

3)        w strefie ochronnej nie powinny się znajdować budynki mieszkalne i inne obiekty przeznaczone na pobyt ludzi z wyjątkiem budynku będącego własnością hodowcy zwierząt,

4)        odległość minimalna między budynkiem mieszkalnym lub miejscem użyteczności publicznej a:

a)         obiektem lub klatką ze zwierzętami nie może być mniejsza niż 12 mb,

b)        ogrodzeniem hodowli nie może być mniejsza niż 10 mb.

 

ROZDZIAŁ VIII

WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

 

§ 18. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku jesienią, deratyzacji na terenie nieruchomości oraz przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku tj. jesienią i wiosną. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

2.W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Gościeradów w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym wyznaczy obszary i termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 20. Traci moc UCHWAŁA Nr XVIII/102/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościeradów.

§ 21.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2016 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 213
21 lipca 2016 15:09 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [114_w_sprawie_regulaminu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2016 15:08 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl