Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR XXVII/179/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA  NR XXVII/179/17

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

 

z dnia 20 czerwca 2017 roku

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 r  ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) – Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Gościeradów będzie świadczyć usługi odbioru:

1)      zmieszanych odpadów komunalnych, zebranych na terenie nieruchomości w pojemnikach przewidzianych dla danego rodzaju nieruchomości zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie - w każdej ilości;

2)      odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie – w każdej ilości;

3)      odpadów wielkogabarytowych w systemie akcji mobilnych zgodnie z podanym przez gminę harmonogramem;

4)      w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wszystkich zebranych selektywnie odpadów, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

2. Określa się że Gmina Gościeradów świadczyć będzie dodatkowe usługi odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości niezamieszkałych na zasadach określonych odrębną uchwałą.

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałych posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, traktowane będą jako zmieszane odpady  komunalne.

4. Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki i worki na odpady komunalne w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów surowcowych ( tzw. „suchych”) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzone z częstotliwością:

1)        w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2)        w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

przy czym częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości gwarantować ma nieprzepełnianie się pojemników lub worków.

 

§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie miał swoją   siedzibę w Gościeradowie Ukazowym 61.

 2. Informacja o godzinach otwarcia PSZOK zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Gościeradów, na tablicy informacyjnej Urzędu i PSZOK oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 3. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady określone w Załączniku nr 1 do uchwały, dostarczone do PSZOK  przez ich wytwórców.

 4. PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w Załączniku nr 2 do uchwały.

 5.Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK, który stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 4. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz przez prowadzącego PSZOK:

 1) uwagi w sprawie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz przez prowadzącego PSZOK należy zgłaszać w trybie pisemnym: osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gościeradów lub listownie na adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów;

 2) uwagi należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty wadliwie wykonanej lub nie wykonanej usługi;

 3) w uwagach należy podać jakiej usługi dotyczy zgłoszenie, adres nieruchomości, dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię, nazwisko i adres korespondencyjny), podpis osoby składającej zgłoszenie.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/115/16 Rady Gminy Gościeradów  z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 3049).

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2017 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 212
07 lipca 2017 14:21 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_179.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2017 14:21 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [zal_1_179_uchwala.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2017 14:20 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [179_uchwaly_w_sprawie_szczegolowego_sposobu_i_zakresu_swiadczenia_usl ug_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl