Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXIX/189/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 września 2017 r.w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Gościeradów

UCHWAŁA Nr XXIX/189/17

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 28 września 2017 r.

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Gościeradów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla stanowisk nieokreślonych w Karcie Nauczyciela - specjalistów zatrudnionych w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Gminę Gościeradów, według następujących norm:

1) psycholog - 30 godzin zegarowych;

2) pedagog szkolny - 30 godzin zegarowych;

3) logopeda - 30 godzin 45 minutowych;

4) doradca zawodowy - 18 godzin 45 minutowych.

 

§ 2. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz ustalona w § 1 dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy oraz prowadzenia zajęć z uczniami szkoły podstawowej oraz dziećmi uczęszczającymi do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do przedszkola samorządowego.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/138/04 Rady Gminy Gościeradów z dnia 16 września 2004 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2004r. Nr. 197, poz. 2648 z późn. zm.).

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

                                                                                              Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2017 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 156
03 października 2017 15:09 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [189_skmbc224e_p17100312591.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2017 15:08 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl