Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXX/192/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

 UCHWAŁA Nr XXX/192/17

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016r. "Dochody budżetu gminy na rok 2017 - załącznik nr 1" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016r. "Wydatki budżetu gminy na rok 2017 - załącznik nr 2" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016r. "Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 - załącznik nr 3" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016r. "Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na rok 2017 - załącznik nr 4" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016r. "Wydatki  inwestycyjne nie objęte wieloletnimi planami inwestycyjnymi" - załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016r. "PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKRESLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH - NZ ROK 2017" - załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/145/16 z dnia 29 grudnia 2016r. "FUNDUSZ SOŁECKI 2017r." - załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 266.000,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy z lat ubiegłych.

 

§ 9. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2017 wynosi:

po stronie dochodów

wydatki ogółem - 32.773.170,34 zł.

w tym: wydatki bieżące - 29.123.501,28 zł.

 wydatki majątkowe - 3.649.669,06 zł.

po stronie wydatków

wydatki ogółem - 33.039.170,34 zł.

w tym: wydatki bieżące -27.582.292,19 zł.

 wydatki majątkowe - 5.456.878,15 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Gościeradów.

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2017 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 151
04 grudnia 2017 14:24 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [192_zalacz_bip_skmbc224e_p17113015080.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2017 14:22 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [192_uchwala_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2017 14:21 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl