Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR XXX/193/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

UCHWAŁA NR XXX/193/17

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

 z dnia 23 listopada 2017 roku

 

 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady

                                                                                             

Gminy Gościeradów

                                                                                             

Henryk Filipczak

 

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2017 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 263
04 grudnia 2017 15:04 Małgorzata Bartos - Opublikowanie dokumentu.
04 grudnia 2017 15:03 Małgorzata Bartos - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 grudnia 2017 14:29 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [193_bip_skmbc224e_p17120113300.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl