Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR XXX/195/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXX/195/17

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 23 listopada 2017 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2018.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) i art. 5 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2017 r., poz. 800) – Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł. od 1 m2 powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 3,00 zł. od 1 ha powierzchni,

c)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 zł. od 1 m2 powierzchni,

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,00 zł. od 1 m2 powierzchni;

 

2) od budynków lub ich części:

a)   mieszkalnych – 0,55 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,00. zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczynanej na terenie Gminy Gościeradów w 2018 roku – 15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)  zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)   związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

3) od budowli – 2,00 % ich wartości.

 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów .

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2017 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 224
04 grudnia 2017 15:38 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [195_skmbc224e_p17120113510.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2017 15:07 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl