Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR XXX/196/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXX/196/17

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 23 listopada 2017 r.

 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2018.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2017 r., poz. 800 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 16 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M. P. z 2017 r., poz. 941) – Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie            – 540,00 zł.,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie     – 750,00 zł.,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 900,00 zł.,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 300,00 zł.,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 500,00 zł.,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a)  mniejszej niż 22 miejsca                  – 1 000,00 zł.,

b)  równej lub wyższej niż 22 miejsca –  1 600,00 zł.,

 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów .

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2017 15:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 156
04 grudnia 2017 15:40 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [196_bip_skmbc224e_p17120114110.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2017 15:40 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl