Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXX/197/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku.

Uchwała Nr XXX/197/17

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1875), art. 19 pkt 1 lit. a oraz art. 19 pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 1785) Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku:

1) Od sprzedaży z samochodu osobowego, samochodu dostawczego lub samochodu

ciężarowego, ciągnika, wozu konnego – 5,00 zł

2) Od sprzedaży ze straganu, ruchomego namiotu, rozkładanego stołu, zajmowanego placu:

a) za nie więcej niż 3 mb zajmowanego stanowiska – 10,00 zł,

b) za każde kolejne zajęte stanowisko 3 m – 5,00 zł.

 

§ 2. 1. Pobór opłaty targowej dokonywany będzie w formie gotówkowej za wydaniem pokwitowania.

2. Do poboru opłaty targowej upoważnia się Pana Wiesława Masternaka - pracownika Urzędu Gminy Gościeradów.

3. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

4. Określa się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 10 % od zainkasowanej kwoty.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§4. Traci moc uchwała Nr XL/193/10 Rady Gminy Gościeradów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku oraz uchwała Nr VIII/32/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XL/193/10 Rady Gminy Gościeradów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                             Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 150
07 grudnia 2017 13:32 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [197_skmbc224e_p17120114120.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 13:32 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl