Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR XXXI/204/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 .

UCHWAŁA  NR XXXI/204/17

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 .

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.  z 2017r. ,  poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 263  ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 2017,  poz. 2077) Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

2. Zestawienie wydatków niewygasających oraz ostateczny termin ich dokonania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów .

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 161
09 stycznia 2018 10:25 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [204_skmbc224e_p18010909210.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 10:23 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl