Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR XXXI/205/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXI/205/17

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

 

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

 

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych na rok 2018

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) i art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) -  Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

 

§ 1. W celu przeciwdziałania powstawania i usuwania następstw nadużywania alkoholu oraz ograniczenia dostępności alkoholu uchwala się – Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 103
09 stycznia 2018 10:28 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [205_skmbc224e_p18010909200.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 10:27 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl