Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXXI/206/17 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

UCHWAŁA Nr XXXI/206/17

RADY GMINY GOŚCIERADÓW 

z dnia 28 grudnia  2017 r.

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz na podstawie art. 38 ust.
1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) – Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli ich pobrania i wykorzystania dla publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Gościeradów lub osoby fizyczne:

1)     przedszkoli;

2)     oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

3)     innych form wychowania przedszkolnego;

4)     szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;

5)     podmiotów oświatowych prowadzących zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze;

6)     podmiotów oświatowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

           

§ 2. 1. Organy prowadzące publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, publiczne szkoły lub placówki oświatowe składają Wójtowi Gminy Gościeradów odrębne wnioski o udzielenie dotacji dla każdego prowadzonego przez siebie podmiotu oświatowego, o którym mowa w § 1, zawierające informacje o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, celem złożenia materiałów niezbędnych do zaprojektowania budżetu Gminy Gościeradów.

2. Organy prowadzące publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego , oddziały przedszkolne oraz szkoły podstawowe i placówki oświatowe składają informacje o planowanej na kolejny rok budżetowy liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w celu uzyskania dotacji o których mowa w art. 15 i art. 30 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Wzór wniosku, zawierający zakres danych, określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

     § 3. 1. Organ prowadzący dotowane podmioty oświatowe składa w terminie do 10. dnia każdego miesiąca Wójtowi Gminy Gościeradów informację o faktycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych placówek - odpowiednio szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego, na których przysługuje dotacja udzielana w trybie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2.

            2. Informację o liczbie uczniów, którzy zostali przyjęci lub odeszli z dotowanego podmiotu oświatowego po pierwszym dniu danego miesiąca, którego dotyczyła informacja, składa się wraz z informacją o liczbie uczniów w miesiącu następnym - z podaniem liczby dni pozostawania uczniem.

            3. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

 

            § 4. 1. Organy prowadzące dotowane podmioty oświatowe, o których mowa w § 1 są obowiązane sporządzać i przekazywać Wójtowi Gminy Gościeradów pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za poszczególne podmioty oświatowe, o których mowa w § 1, za okres od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji – w terminie do 20 stycznia roku następnego.

            2. Organy prowadzące podmioty oświatowe, które kończą swoją działalność w trakcie trwania roku budżetowego składają, w terminie do 15 dnia następującego po terminie zakończenia działalności, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku budżetowego do dnia zakończenia działalności.

            3. Wzór rozliczenia dotacji, zawierający zakres danych podawanych w rozliczeniu za rok 2018, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

            4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

            5. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ dotujący w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.

 

            § 5. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji, przez podmioty oświatowe, o których mowa w § 1.

            2. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Gościeradów na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Gościeradów, po okazaniu tego upoważnienia.

            3. Upoważnienie zawiera:

1)  oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;

2)  wskazanie podstawy prawnej kontroli;

3)  imiona i nazwiska upoważnionych pracowników;

4)  określenie nazwy kontrolowanego podmiotu oświatowego i organu go prowadzącego;

5)  określenie zakresu kontroli;

6)  datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;

7)  podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

            4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot oświatowy telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

     5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w podmiocie kontrolowanym oraz w obecności jego pracowników, a w uzasadnionych przypadkach - w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy kontrolującymi a osobami reprezentującymi podmioty kontrolowane.

            6. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą, w siedzibie kontrolowanego podmiotu oświatowego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o których mowa w ust. 5, w terminie uzgodnionym z kontrolującym – nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

            7. Kontrolujący mają prawo dokonywania odpisów i kserokopii kontrolowanej dokumentacji, służące dokumentowaniu stwierdzonych nieprawidłowości.

            8. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane jednostki oświatowe.

            9. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń
i zestawień w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji.

            10. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane w czasie kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolujących.

 

            § 6. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu oświatowego: osoba prowadząca lub reprezentująca organ prowadzący oraz dyrektor kontrolowanego podmiotu.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1)    nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jej adres,

2)    wskazanie organu prowadzącego,

3)    imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,

4)    datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5)    określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

6)    imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot (dyrektora) i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,

7)    opis dokonanych ustaleń faktycznych,

8)    opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

9)    opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,

10)    informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,

11)    informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego o przysługującym im prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy,

12)    dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza kontrolowanemu,

13)    podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i osoby prowadzącej lub osoby reprezentującej organ prowadzący.

 

            § 7. 1. Jeżeli osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowaną jednostkę odmawia podpisania protokołu – protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

            2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

            3. Osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowany podmiot oświatowy może zgłosić Wójtowi Gminy Gościeradów w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienia lub zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

            4. Wójt Gminy Gościeradów rozpatruje złożone wyjaśnienia i zastrzeżenia oraz zawiadamia pisemnie kontrolowany podmiot o wyniku tego rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia ich wpływu.

 

            § 8. 1. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli, nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji, przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Wójt Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu albo od dnia wpływu wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których mowa w § 7 ust. 3, kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

            2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Wójt Gminy Gościeradów uwzględni wyjaśnienia lub zastrzeżenia, o których mowa w § 7 ust. 3.

     3. Podmioty kontrolowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamiają Wójta Gminy Gościeradów o realizacji wniosków zawartych
w wystąpieniu pokontrolnym.

 

            § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

            § 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

            § 11.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 


 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

 

     

           

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 106
09 stycznia 2018 10:39 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [206_skmbc224e_p18010909190.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 10:37 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl