Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała nr XXXI/207/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Gościeradów w 2018roku.

Uchwała nr  XXXI/207/17

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 28 grudnia 2017r.

 

w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Gościeradów w 2018roku.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz. U z 2017r. poz. 1875 ), art. 32 ust. 3b z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity z 2017r.   poz. 736 z późn. zm. ) art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

§1. 1. Udzielić  z budżetu Gminy Gościeradów na 2018r. dotacji na zadania związane z ochroną przeciwpożarową dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Gościeradów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dotacja będzie udzielona w dwóch ratach w terminach określonych w umowie  na wniosek złożony przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

3. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej jest obowiązana do rozliczenia dotacji  po zakończeniu roku kalendarzowego poprzez złożenie sprawozdania z wykorzystania przyznanych środków.

§2. Upoważnia się Wójta Gminy Gościeradów do zawarcia z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej  umów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 102
09 stycznia 2018 10:42 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [207_skmbc224e_p18010909181.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 10:41 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl