Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXI/208/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXI/208/17

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1875), art. 19 pkt 1 lit. a oraz art. 19 pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 1785) - Rada Gminy Gościeradów

uchwala co następuje:

§1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Gościeradów.

§2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej:

1) Od sprzedaży z samochodu osobowego, samochodu dostawczego lub samochodu ciężarowego, ciągnika, wozu konnego – 5,00 zł

2) Od sprzedaży ze straganu, ruchomego namiotu, rozkładanego stołu, zajmowanego placu:

a) za nie więcej niż 3 mb zajmowanego stanowiska – 10,00 zł,

b) za każde kolejne zajęte stanowisko 3 m – 5,00 zł.

§3. 1. Pobór opłaty targowej dokonywany będzie w formie gotówkowej za wydaniem pokwitowania.

2. Do poboru opłaty targowej wyznacza się pracowników Urzędu Gminy w Gościeradowie- Pana Wiesława Masternaka oraz Pana Mariusza Grzegockiego. Pan Mariusz Grzegocki będzie dokonywał poboru opłaty targowej w przypadku nieobecności w pracy Pana Wiesława Masternaka.

3. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

4. Określa się wynagrodzenie inkasenta w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§5. Traci moc uchwała Nr XL/193/10 Rady Gminy Gościeradów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku oraz uchwała Nr VIII/32/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XL/193/10 Rady Gminy Gościeradów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku.

§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 103
09 stycznia 2018 10:48 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [208_skmbc224e_p18010909170.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 10:48 Małgorzata Bartos - Usunięcie załącznika [208_uchwala_oplata__targowisko.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 10:47 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [208_uchwala_oplata__targowisko.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl