Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXI/209/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gościeradów na rok 2018

Uchwała Nr XXXI/209/17

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gościeradów na rok 2018

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2017 r., poz. 800) – Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXX/195/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gościeradów na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 4695) wprowadza się następującą zmianę:

§1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: „zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej”.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 150
09 stycznia 2018 10:51 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [209_skmbc224e_p18010909160.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 10:50 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl