Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr XXXI/210/17

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.), Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XI/67/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 5340) wprowadza się następujące zmiany:

1)      Załącznik nr 1 do uchwały - wzór deklaracji na podatek od nieruchomości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2)      Załącznik nr 2 do uchwały - wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 151
09 stycznia 2018 10:53 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [210_skmbc224e_p18010909140.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 10:53 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl