Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR XXXI/213 /17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

UCHWAŁA NR  XXXI/213 /17

 Rady Gminy Gościeradów

 

z dnia  28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077  ) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 36.060.263,79 zł, z tego dochody bieżące w kwocie  30.301.033,79 zł i dochody majątkowe
w kwocie 5.759.230,00 zł., zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.967.161,99 zł.,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35.000,00 zł.,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł.,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000,00 zł.,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie

350.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 36.060.263,79 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 28.045.560,60 zł. i wydatki majątkowe
w kwocie 8.014.703,19 zł., zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.967.161,99 zł.,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35.000,00 zł.,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 73.000,00 zł.,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.000,00 zł.,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 360.000,00 zł.

 

§ 3. Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 755.000,00 zł. oraz rozchodów budżetu gminy w kwocie 755.000,00 zł.,

2) przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj przychodu i rozchodu zestawione zostały w zał. nr 3.

 

§ 4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł.,

2) celowe w kwocie 583.442,00  zł., z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83.442,00 zł.,

b) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 200.000,00 zł.,

c) realizację zadań oświatowych w kwocie 300.000,00 zł.

 

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 6. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 7. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 351.000,00 zł. oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie  351.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 384.805,48 zł., zgodnie z zał.nr 7.

 

§ 9. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zał. nr 8.

 

§ 10. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.

 

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500.000,00 zł.

 

§ 12. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Gościeradów

 

                                                                                              Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 201
07 lutego 2018 15:34 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [uchwala__rio_skmbc224e_p18020715440.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 12:06 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [213_skmbc224e_p18010909100.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2018 12:05 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl