Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXXII/214/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

UCHWAŁA  Nr  XXXII/214/18

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 11 stycznia 2018 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielić Powiatowi Kraśnickiemu pomocy finansowej na realizację zadań pod nazwą:

-        „Przebudowa drogi powiatowej nr 2712L Gościeradów – Szczecyn” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł.;

-        „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711L Gościeradów - Kosin” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 120 000,00 zł.;

-        „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716L Wólka Gościeradowska – Trzydnik” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł.;

-        „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705L Liśnik Duży – Księżomierz” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł.;

-        „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2712L Gościeradów – Wólka Szczecka” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł.;

 

Powyższe środki zostaną zabezpieczone w budżecie gminy Gościeradów na rok 2018.

 

§ 2. 1. Szczegółowe warunki realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz zasady 

            rozliczania środków określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Powiatem

            Kraśnickim i Gminą Gościeradów.

  1. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Wójta Gminy Gościeradów.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2018 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 173
06 lutego 2018 14:10 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [214_skmbc224e_p18020610040.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2018 14:09 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl