Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXXIII/218/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

UCHWAŁA Nr XXXIII/218/18

 

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

 

z dnia 25 stycznia 2018 roku

 

 

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

 

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z  art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Gościeradów  uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Gościeradów pomocy finansowej  Powiatowi Kraśnickiemu z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: ,,Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2018 rok w łącznej wysokości  5 893,20 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 20/100). 

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady  rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Kraśnickim a Gminą Gościeradów.

 2. Do zawarcia umowy  upoważnia się Wójta Gminy Gościeradów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2018 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 195
06 lutego 2018 14:27 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [218_skmbc224e_p18020610590.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2018 14:26 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl