Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXXIII/222/18 Rady Gminy w Gościeradowie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA Nr XXXIII/222/18

Rady Gminy w Gościeradowie

z dnia 25 stycznia 2018 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Na podstawie  art. 18  ust. 2 pkt 9 lit „c” w związku z art. 58 ust. 1   ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2017, poz. 1875 z późn. zm. ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U  z 2017, poz. 2077) Rada Gminy w Gościeradowie uchwala:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie w roku 2018 długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.200.000,00 zł ( słownie trzy miliony dwieście tysięcy zł) z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego  - 2.125.000,00 zł.

- na spłatę zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów 1.075.000,00 zł.

§ 2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową.

§ 3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018-2023  z dochodów własnych Gminy Gościeradów uzyskanych z tytułu podatków i opłat oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych  uwzględnionych w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

§ 4. Harmonogram spłaty ujęto w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gościeradów na lata 2018-2023.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Gościeradów, do dokonania czynności związanych z zaciągnięciem kredytu ( m.in. podpisania umowy kredytu, dokumentu zabezpieczenia).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

 Gminy Gościeradów

 

 Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2018 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 194
06 lutego 2018 14:48 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [222_skmbc224e_p18020613240.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2018 14:47 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl